1. Üldsätted
2. Sõna ja sakrament: kiriku liturgia
    1. Üldsätted
    2. Jumalateenistus
    3. Kiriklikud talitused
    4. Issanda päeva ja pühade liturgiline pühitsemine
    5. Liturgilised värvid
    6. Vaimuliku ametirõivastus
3. Liikmeskond
    1. Kiriku liikmeks vastuvõtmine
    2. Kiriku liikme õigused ja kohustused
4. Vaimulik amet
    1. Vaimuliku ameti mõiste
    2. Vaimuliku ameti teostamine
    3. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine
    4. Peapiiskop ja piiskop
    5. Praost ja abipraost
    6. Kogudusevaimulikud
    7. Teised vaimulikud
    8. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine
    9. Ametisse määramine ja ametist vabastamine
    10. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine
    11. Emerituur
    12. Muud sätted
5. Kiriku juhtimine
    1. Kirikukogu kodukord
    2. Konsistooriumi töökorraldus
        1. Üldsätted
        2. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad
        3. Konsistooriumi tööorganid
        4. Konsistooriumi istungid
        5. Konsistooriumi aktid
        6. Konsistooriumi istungi protokoll
    3. Piiskopliku nõukogu ja piiskoppide kogu kodukord
    4. Vaimulike konverentsi kodukord
    4´. Piiskopkond
    5. Praostkonna juhtimine
6. Koguduse juhtimine
    1. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
        1. Kogudus ja kihelkond
        2. Uue koguduse asutamine
        3. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel
        4. Koguduste ühinemine
        5. Koguduse lõpetamine
        6. Muud sätted
    2. Koguduse juhtimisorganite valimine
        1. Üldsätted
        2. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord
        3. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud
        4. Koguduse juhatuse valimised
        5. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute valimised
    3. Koguduse töö korraldamine
        1. Koguduse juhtimisorganite töö
        2. Koguduse andmekogud
7. Majandus
    1. Kiriku varad
    2. Eelarve
        1. Üldsätted
        2. EELK ja EELK koguduse eelarve
        3. Muud sätted
    3. Maksud
    4. Revideerimine
        1. Üldsätted
        2. Korraline revideerimine
        3. Erakorraline revideerimine
        4. Revideerija tegevuse erijuhud
        5. Aruandlus
    5. Palgakorraldus
8. Tegevuse kavandamine ja aruandlus
    1. Tegevuse kavandamine
    2. Aruandlus
9. Kirikukari
    1. Üldsätted
    2. Kiriklikud väärteoasjad
    3. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord
10. Muud sätted
    1. Autasud
    2. EELK diasporaa