6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine


1. jagu. Üldsätted

§ 203. Valija
§ 204. Teenistuses oleva vaimuliku kandideerimispiirang
§ 205. Hääletamise salajasus
§ 206. Koguduse nõukogu poolt valitud ametiisiku tagasikutsumine ja uue ametiisiku valimised

2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 207. Koguduse nõukogu valimiste toimumise aeg
§ 208. Koguduse nõukogu liikme kandidaat
§ 209. Valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete arv
§ 210. Täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise kord
§ 211. Juhatuse ettevalmistused nõukogu valimisteks
§ 212. Koguduse täiskogu liikmete nimekiri
§ 213. Kandidaatide esitajad
§ 214. Kandidaadi ülesseadmine koguduse juhatuse või nõukogu poolt
§ 215. Kandidaadi ülesseadmine koguduse õpetaja poolt
§ 216. Kandidaadi ülesseadmine koguduse täiskogu liikmete poolt
§ 217. Kandidaatide registreerimine ja kandmine koondnimekirja
§ 218. Kandidaadi ülesseadmine koguduse täiskogu koosolekul
§ 219. Kandidaatide tutvustamine
§ 220. Hääletamine
§ 221. Valimissedel
§ 222. Valimissedeli kätteandmine
§ 223. Valimissedeli täitmine
§ 224. Hääletustulemuste kindlakstegemine
§ 225. Valimistulemuste kindlakstegemine
§ 226. Valitud nõukogu ametisseastumine
§ 227. Protestide esitamine
§ 228. Praostkonna või konsistooriumi esindaja järelevalve valimiste käigus
§ 229. Täiskogu koosoleku protokoll
§ 230. Nõukogu valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile
§ 231. Protesti, järelevalveprotesti, seletuse ja arvamuse läbivaatamine konsistooriumis ning täiskogu otsuse tühistamine
§ 232. Koguduse nõukogu valitud liikme volituste peatamine ja lõpetamine

3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 233. Koguduse nõukogu teistsugune valimiskord ja osakoguduse mõiste
§ 234. Teistsuguse valimiskorra taotlemine
§ 235. Teistsuguse valimiskorra üldised nõuded
§ 236. Koguduse nõukogu ülesannete andmine täiskogule
§ 237. Erakorraliste valimiste toimumise alused
§ 238. Erakorraliste valimiste läbiviimise kord
§ 239. Erakorralistel valimistel valitud nõukogu volituste tähtaeg

4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 240. Koguduse juhatuse koosseis
§ 241. Koguduse juhatuse liikmekandidaat
§ 242. Koguduse juhatuse valitavate liikmete valimine
§ 243. Juhatuse valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile
§ 244. Juhatuse liikmeandmete esitamine registrile
§ 245. Juhatuse erakorraliste valimiste toimumise alused
§ 246. Erakorralistel valimistel valitud juhatuse volituste tähtaeg

5. jagu. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute valimised

§ 247. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni valimised
§ 248. Koguduse sinodi saadikute valimised


« tagasi