6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 230. Nõukogu valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile

(1) Täiskogu koosoleku, millel valiti koguduse nõukogu liikmed, protokolli ärakirja saadab koosoleku juhataja ühes eksemplaris posti või elektronposti teel konsistooriumi kantseleisse kahe nädala jooksul pärast koosolekut. Elektronpostiga saadetud ärakiri peab olema tõestatud koosoleku juhataja digitaalallkirjaga.
(2) Konsistooriumi kantselei saadab protokolli ärakirja elektronposti teel praostkonna praostile ühe nädala jooksul pärast kättesaamist. Praost saadab vajadusel ühe nädala jooksul pärast protokolli ärakirja saamist konsistooriumile järelevalveprotesti, kui täiskogu koosoleku läbiviimisel on rikutud EELK põhikirja või kirikuseaduse sätteid. Ärakirja oma järelevalveprotestist saadab praost ka asjassepuutuvale kogudusele.



TAGASI