6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 211. Juhatuse ettevalmistused nõukogu valimisteks

(1) Pärast valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete arvu määramist koguduse nõukogu poolt ning hiljemalt neli nädalat enne valimiste toimumist koguduse juhatus:
     1) määrab nõukogu valimiste täpse aja ja koha (kohad) §-de 207 lõike 2 ja § 220 lõike 3 kohaselt;
     2) korraldab täiskogu liikmete nimekirja koostamise § 212 kohaselt;
     3) korraldab täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamist.
(2) Koguduse juhatus korraldab teiste nõukogu valimistega seotud küsimuste lahendamist, mis EELK põhikirja ja kirikuseadustiku alusel ei kuulu teiste EELK organite pädevusse.TAGASI