6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 221. Valimissedel

(1) Hääletamine viiakse läbi valimissedelitega.
(2) Valimissedelile kantakse ülesseatud kandidaatide ees- ja perekonnanimed koondnimekirjas toodud järjekorras.
(3) Valimissedel märgistatakse koguduse pitseri jäljendiga.
(4) Valimissedelid peavad olema ühesugused.TAGASI