6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 225. Valimistulemuste kindlakstegemine

(1) Pärast hääletustulemuste kindlakstegemist järjestab valimiskomisjon kandidaatide nimed nendele antud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanust. Valituks loetakse vastavalt nõukogu liikmete arvule need, kes said rohkem hääli. Võrdse häälte arvu korral on nimekirjas eespool ealt vanem. Juhul kui nõukogu liige lahkub nõukogust, asendab teda enim hääli saanud asendusliige.
(2) Kandidaadid, kes ei osutunud valituks nõukogusse, jäävad nõukogu asendusliikmeteks vastavalt kindlaksmääratud asendusliikmete arvule.
(3) Isikut, kes ei saanud ühtegi häält, nõukogu liikmeks ega asendusliikmeks valituks ei loeta.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kindlakstehtud valimistulemused kantakse § 224 lõigetes 2 ja 4 nimetatud hääletus- ja valimistulemuste protokolli. Hääletus- ja valimistulemuste protokollile kirjutavad alla kõik valimiskomisjoni liikmed.TAGASI