6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 220. Hääletamine

(1) Täiskogu valib enne hääletamisele asumist oma liikmete hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni. Komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe. Juhul kui hääletamine ei lõpe samal päeval, pitseerib valimiskomisjon täiskogu liikmete ees koosolekul valimiskasti. Pitseeritakse koguduse pitseri jäljendiga ning selle juurde annavad valimiskomisjoni liikmed oma allkirjad. Pitser avatakse pärast hääletamise lõppemist.
(2) Enne hääletamisele asumist loetakse ette kandidaatide nimed koondnimekirja kandmise järjekorras.
(3) Pärast kandidaatide nimede ettelugemist kuulutab koosoleku juhataja välja vaheaja hääletamiseks, teatades koguduse juhatuse poolt määratud hääletamise kohad ja ajad, hääletamise lõppemise aja ning koosoleku jätkumise aja.
(4) Kui hääletamine ei lõpe samal päeval ning kui see on valimissedelite vormistamiseks ja paljundamiseks vajalik, võib hääletamist alustada järgneval päeval.
(5) Kui hääletamine ei lõpe samal päeval, on täiskogu liikmel õigus pöörduda valimiskomisjoni poole palvega võimaldada tal hääletada kodus. Valimiskomisjoni liige või liikmed külastavad täiskogu liiget enne hääletamise lõppu, võttes kaasa valimissedeli ja valimiskasti. Kui valimiskomisjoni liikmel ei ole võimalik võtta kodus hääletamisele kaasa täiskogu liikmete nimekirja, annab kodus hääletaja valimissedeli saamisel allkirja aktile valimissedeli saamise kohta. Akt lisatakse hiljem liikmete nimekirjale.
(6) Hääletamine peab lõppema hiljemalt kaheksandal päeval pärast hääletamise algust.
(7) Pärast hääletamist loeb valimiskomisjon hääled.TAGASI