6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 224. Hääletustulemuste kindlakstegemine

(1) Hääletustulemused teeb kindlaks valimiskomisjon pärast hääletamise lõppemist ja valimiskasti avamist.
(2) Valimiskomisjon teeb kindlaks ja kannab hääletus- ja valimistulemuste protokolli:
     1) täiskogu liikmete nimekirja kantud isikute arvu;
     2) valimissedeli saanud täiskogu liikmete arvu;
     3) valimiskasti lastud valimissedelite arv;
     4) rikutud ja tagastatud sedelite arvu.
(3) Seejärel loeb valimiskomisjon igale ülesseatud kandidaadile antud hääled. Kehtetuks tunnistatakse valimissedel, millel:
     1) puudub koguduse pitseri jäljend;
     2) on märgistatud ristiga rohkem lahtreid, kui koguduse täiskogu liikmel on hääli;
     3) ei ole märgistatud ühtegi lahtrit.
(4) Kehtetute sedelite arv ja iga kandidaadi poolt antud häälte arv kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hääletus- ja valimistulemuste protokolli.TAGASI