6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 243. Juhatuse valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile

(1) Nõukogu koosoleku protokolli, millel valiti juhatuse valitavad liikmed, ärakirja saadab koosoleku juhataja ühes eksemplaris posti või elektronposti teel konsistooriumi kantseleisse kahe nädala jooksul pärast koosolekut. Elektronpostiga saadetud ärakiri peab olema tõestatud koosoleku juhataja digitaalallkirjaga.
(2) Konsistooriumi kantselei saadab protokolli ärakirja elektronposti teel praostkonna praostile ühe nädala jooksul pärast kättesaamist. Praost saadab vajadusel ühe nädala jooksul pärast protokolli ärakirja saamist konsistooriumile järelevalveprotesti, kui nõukogu koosoleku läbiviimisel on rikutud EELK põhikirja või kirikuseadustiku sätteid. Ärakirja oma järelevalveprotestist saadab praost ka asjassepuutuvale kogudusele.



TAGASI