6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 212. Koguduse täiskogu liikmete nimekiri

(1) Koguduse täiskogu liikmete nimekirja koostavad koguduse juhatuse nimetatud isikud koguduses olevate andmekogude (personaalraamatud, liikmeregister vms) või muude allikate alusel.
(2) Juhul kui koguduses puuduvad andmed liikmeannetuse teinud või liikmemaksu tasunud isiku osalemisest armulaual, võib ta kanda täiskogu liikmete nimekirja, kui ta kinnitab armulaual osalemist oma suulise või kirjaliku avaldusega. Soovitav on avalduses märkida armulauast osavõtmise aeg ja koht.
(3) Liikmete nimekiri peab olema koostatud hiljemalt neli nädalat enne valimiste toimumist. Nimekirjaga on õigus tutvuda kõigil koguduse liikmetel.
(4) Liikmete nimekirjas on võimalik teha täiendusi kuni valimiste lõppemiseni.
(5) Juhul kui isikut ei kanta liikmete nimekirja, on tal õigus pöörduda koguduse juhatuse poole kaebusega temale valimistest osavõtmise õiguse tagamiseks. Juhatus teeb otsuse isiku kandmise kohta liikmete nimekirja või jätab kaebuse rahuldamata ning teatab sellest viivitamatult kaebuse esitajale.TAGASI