6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 210. Täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise kord

Täiskogu liikmetele teatatakse nõukogu valimistest vähemalt nelja nädala jooksul enne valimiste toimumist. Teade on kirjalik (koguduse infolehes, teadetetahvlil, massiteabevahendites, täiskogu liikmele saadetav kiri vms) ning lisaks sellele ka suuline (jumalateenistuse kantsliteadetes, massiteabevahendites vms). Teates peab sisalduma vähemalt nõukogu valimiste täpne aeg, valimiste kord ja § 203 sisu.TAGASI