6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 242. Koguduse juhatuse valitavate liikmete valimine

(1) Koguduse juhatuse valitavad liikmed valib neljaks aastaks ametisse koguduse nõukogu.
(2) Enne juhatuse valitavate liikmete valimistele asumist määrab koguduse nõukogu kindlaks juhatuse valitavate liikmete arvu ning otsustab juhatuse aseesimehe valimiste vajalikkuse üle.
(3) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2020.
(4) Koguduse juhatuse valimistel valitakse eraldi juhatuse esimees (vajadusel aseesimees) ja teised juhatuse liikmed. Juhatuse esimehe kandidaadi esitab koguduse õpetaja.
(5) Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimistel osutub valituks kandidaat, kes saab üle poole hääletamisest osavõtnute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse samal koosolekul teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima esimeses voorus kaks kõige enam hääli saanud kandidaati. Teises hääletusvoorus osutub valituks see, kes saab rohkem hääli. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks ealt vanem.
(6) Teiste juhatuse valitavate liikmete valimisel on igal nõukogu liikmel sama arv hääli, kuipalju on valitavaid juhatuse liikmeid. Valituks osutuvad vastavalt kindlaksmääratud liikmete arvule need, kes said rohkem hääli. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks ealt vanem.
(7) Juhul kui teiste juhatuse valitavate liikmete valimisel on kandidaate sama palju kui valitavaid liikmeid ning nad ei kandideeri esimeheks ega aseesimeheks, võib juhatuse teiste juhatuse valitavate liikmete valimised viia läbi samaaegselt esimehe ja aseesimehe valimistega.
(8) Valitud koguduse juhatuse liikmete volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamisega.TAGASI