6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 216. Kandidaadi ülesseadmine koguduse täiskogu liikmete poolt

(1) Koguduse täiskogu liikmed seavad nõukogu liikmete kandidaadid üles hiljemalt kaks nädalat enne valimisi iga kandidaadi kohta eraldi koostatud ülesseadmise kirjas. Ülesseadmise kirja soovitatava vormi kehtestab konsistoorium.
(2) Alla võib kirjutada kuni kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale. Juhul kui täiskogu liige on alla kirjutanud enamale kui kolmele kandidaadi ülesseadmise kirjale, loetakse tema allkiri kehtivaks ainult esimesel kolmel koguduse juhatusele esitatud ülesseadmiskirjal. Kandidaat ise ei või enda ülesseadmise kirjale alla kirjutada.
(3) Ühe kandidaadi kohta võib olla ainult üks ülesseadmise kiri. Kui neid on rohkem, loetakse kehtivaks koguduse juhatusele esimesena esitatu. Teistele selle kandidaadi ülesseadmise kirjadele allakirjutanud koguduseliikmed ei ole seejärel enam selle kandidaadi ülesseadmisega seotud, seega võivad nad alla kirjutada mõne muu kandidaadi ülesseadmise kirjale.
(4) Juhul kui juhatus või nõukogu seavad üles kandidaadi, kes on üles seatud täiskogu liikmete poolt ülesseadmiskirjaga, ei ole ülesseadmiskirjale allakirjutanud koguduseliikmed seejärel enam selle kandidaadi ülesseadmisega seotud, seega võivad nad alla kirjutada mõne muu kandidaadi ülesseadmise kirjale.TAGASI