6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 218. Kandidaadi ülesseadmine koguduse täiskogu koosolekul

(1) Täiskogu koosolekul, millel valitakse või alustatakse koguduse nõukogu valimistega, võib kandidaadi üles seada juhul kui selgub, et koguduse õpetaja, koguduse juhatus, nõukogu ja täiskogu liikmed on esitanud § 209 lõikes 2 nimetatud arvust väiksema koguarvu kandidaate.
(2) Täiskogu koosolekul on õigus kandidaat üles seada vähemalt viiel täiskogu liikmel ühiselt, koguduse õpetajal või koguduse juhatusel suulise või kirjaliku teadaandega. Iga täiskogu liige võib käesolevas paragrahvis kirjeldatud viisil osaleda kuni kolme kandidaadi ülesseadmisel.
(3) Iga ülesseatud kandidaat peab teatama oma nõusolekust kandideerimiseks kas isiklikult täiskogu koosolekul või omakäelise kirjaliku nõusolekukirjaga.
(4) Pärast täiskogu liikmete poolt esitatud kandidaatidelt nõusoleku saamist suleb täiskogu koosoleku juhataja kandidaatide nimekirja ning asutakse hääletamisele.
(5) Ülesseatud kandidaatide nimed lisatakse kandidaatide koondnimekirja lõppu nende esitamise järjekorras.TAGASI