6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 231. Protesti, järelevalveprotesti, seletuse ja arvamuse läbivaatamine konsistooriumis ning täiskogu otsuse tühistamine

(1) Paragrahvides 227 ja 230 nimetatud protestid, järelevalveprotestid, seletused ja arvamused vaatab konsistoorium läbi ühe kuu jooksul arvates nende laekumisest konsistooriumi kantseleisse. Konsistoorium teeb ühe järgmistest otsustest:
     1) jätab protesti või järelevalveprotesti rahuldamata;
     2) rahuldab protesti või järelevalveprotesti osaliselt või täielikult, juhtides väiksema eksimuse puhul koguduse juhatuse tähelepanu seaduserikkumisele või suurema eksimuse puhul tühistades täiskogu otsused ja nõukogu valimise tulemused osaliselt või täielikult, määrates valimiste läbiviimiseks uue tähtaja.
(2) Konsistooriumil on õigus teha käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud otsus ka omal algatusel või lõikes 1 nimetatud tähtajast hiljem laekunud protesti alusel, kui koguduse täiskogu koosoleku läbiviimisel on rikutud EELK põhikirja või kirikuseadustiku sätteid.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud konsistooriumi otsuse ärakiri saadetakse protesti esitajale, koguduse õpetajale ja praostkonna praostile ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.
(4) Kui täiskogu otsuste või nõukogu valimise tulemuste kohta on esitatud §-des 227 ja 230 nimetatud protest, järelevalveprotest või arvamus, on koguduse juhatus kohustatud säilitama kõik valimissedelid koguduse pitseri jäljendiga pitseeritud ja valimiskomisjoni liikmete allkirjadega varustatud ümbrikus ning esitama need praostkonna praostile või konsistooriumile esimesel nõudmisel.TAGASI