7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine


1. jagu. Üldsätted

§ 333. EELK revisjonikomisjon
§ 334. Praostkonna revisjonikomisjon või revident
§ 335. Koguduse revisjonikomisjon
§ 336. Revisjonikomisjoni esimees
§ 337. Piirangud revideerijaks olemisele
§ 338. EELK revisjoni hea tava
§ 339. Revisjonikomisjoni otsustusvõime
§ 340. Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll
§ 341. Audiitorkontroll ja audiitori kaasamine revideerimisse
§ 342. Piirangud informatsiooni avalikustamisel

2. jagu. Korraline revideerimine

§ 343. Korraline revideerimine
§ 344. Korralise revideerimise toimumise sagedus
§ 345. Korralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine
§ 346. Majandustegevuse, raamatupidamise korralduse ja varade revideerimine
§ 347. Revisjoni aruanne
§ 348. Eelarve eelnõu kohta hinnangu andmine
§ 349. Hinnangu andmine eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele

3. jagu. Erakorraline revideerimine

§ 350. Erakorralise revideerimise määramine
§ 351. Erakorralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine
§ 352. Erakorralise revideerimise sisu ja revisjoniaruanne

4. jagu. Revideerija tegevuse erijuhud

§ 353. Majanduslike vaidluste lahendamine
§ 354. Varade ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise assisteerimine

5. jagu. Aruandlus

§ 355. EELK revisjonikomisjoni aastaaruanne
§ 356. Praostkonna või koguduse revisjonikomisjoni või revidendi aruandlus


« tagasi