7. OSA. MAJANDUS
1. peatükk. Kiriku varad

§ 275. Kiriku vara
§ 276. Kunstilise, ajaloolise või kirikuloolise väärtusega asjad
§ 277. Vara kasutamise ja võõrandamise eritingimused
§ 278. Asja kasutuskõlbmatuks tunnistamine
§ 279. Koguduse kinnisasja või selle osa kasutada andmine ja kasutusele võtmine
§ 280. Tehingud EELK-le kuuluva kinnisasjaga ning kunstilise või ajaloolise väärtusega vallasasjaga
§ 281. Kogudusele kuuluva kinnisasja koormamine asjaõigusega või võõrandamine
§ 282. EELK poolt juriidilise isiku asutamine, reorganiseerimine, jagunemine, ühinemine ja lõpetamine
§ 283. Koguduse poolt sihtasutuse või äriühingu asutamine
§ 284. Sihtotstarbeliselt annetatud või pärandatud vara otstarbe muutmine
§ 285. Laenu käendamise või garanteerimise keeld
§ 286. Vara inventeerimine
§ 287. Vara nõudeõiguse üleminek


« tagasi