9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 390. Kirikukohtu koosseis
§ 391. Kirikukohtu pädevus
§ 392. Kaebuse menetlemine
§ 393. Protokollide säilitamine
§ 394. Kirikukohtu töö finantseerimine


« tagasi