6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 249. Koguduse juhtimisorganid ja valitavad ametiisikud
§ 250. Koosoleku kokkukutsumise aeg
§ 251. Koosoleku kokkukutsumise teate sisu
§ 252. Koguduse juhtimisorgani koosoleku kokkukutsumine peapiiskopi või piiskopi poolt
§ 253. Koguduse juhatuse koosoleku kokkukutsumine praosti poolt
§ 254. Juhtimisorgani otsuse tegemine hääletamisega
§ 255. Koguduse juhtimisorgani töörühma töö korraldamine
§ 256. Protokollimine
§ 257. Protokollimisel kasutatav keel
§ 258. Protokollide originaalid
§ 259. Protokollide numeratsioon
§ 260. Protokolli sisu
§ 261. Protokolli lisad
§ 262. Protokolli allakirjutamine
§ 263. Protokolli ärakirja ja koopia tegemine
§ 264. Täiskogu liikmete nimekirja asendamine protokolli ärakirjas või koopias
§ 265. Juhtimisorgani koosoleku protokolli saatmine praostile
§ 266. Juhtimisorgani koosoleku protokolli saatmine konsistooriumile
§ 267. Juhtimisorgani pöördumine kiriku juhtimisorgani või ametiisiku poole
§ 268. Järelevalve juhtimisorgani otsuste üle
§ 269. Järelevalve erisused, kui koguduse õpetajaks on praostkonna praost


« tagasi