6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 254. Juhtimisorgani otsuse tegemine hääletamisega

(1) Juhtimisorgan teeb otsuse hääletamisega.
(2) Hääletamine on avalik. Vähemalt ühe neljandiku juhtimisorgani liikmete nõudel korraldatakse hääletamine salajaselt või nimeliselt.
(3) Juhtimisorgan teeb oma otsuse lihthäälteenamusega: otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud rohkem hääli kui vastu.
(4) Täiskogu poolt koguduse lõpetamise otsustamisel peab selle poolt hääletama enam kui kaks kolmandikku kohalviibivatest täiskogu liikmetest.
(5) Koguduse nõukogu või juhatus võib otsuse vastu võtta kokku tulemata, kasutades isikut tuvastada võimaldavaid tehnilisi vahendeid. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on enam kui pool juhtorgani liikmetest.
(6) Lõikes 5 sätestatu kohaselt ei tohi otsust vastu võtta:
     1) koguduse täiskogu, kes täidab nõukogu ülesandeid;
     2) kui otsus tehakse salajasel hääletamisel.TAGASI