6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 255. Koguduse juhtimisorgani töörühma töö korraldamine

(1) Koguduse juhtimisorgan võib eriülesannete täitmiseks moodustada töörühmi (komisjonid, toimkonnad vms). Töörühma liikmeteks võib peale juhtimisorgani liikmete olla ka teisi isikuid.
(2) Koguduse revisjonikomisjon või juhtimisorgani valitud töörühm võib kehtestada korra, milles sätestatakse nõuded koosoleku kokkukutsumiseks.TAGASI