6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 252. Koguduse juhtimisorgani koosoleku kokkukutsumine peapiiskopi või piiskopi poolt

(1) Peapiiskopil või piiskopil on õigus kutsuda kokku koguduse juhtimisorgani koosolek ja nimetada selle juhataja.
(2) Koosoleku kokkukutsumisest teatamise aja, viisi ning teate sisu määrab kokkukutsuja.TAGASI