6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 260. Protokolli sisu

(1) Protokolli kantakse:
     1) koosoleku koht ja aeg ning protokolli number;
     2) juhataja, protokollija ja kutsutud külaliste nimed;
     3) osavõtjate ja puudujate nimed (nõukogu või juhatuse koosoleku puhul);
     4) päevakord;
     5) arutelu käik ja ettepanekud igas päevakorrapunktis;
     6) hääletuste viis ja hääletustulemused;
     7) otsused.
(2) Kui koosolekust osavõtjaid on rohkem kui 15, ei kirjutata nende nimesid protokolli, vaid lisatakse sellele registreerimisleht.
(3) Koosoleku protokoll peab vastama konsistooriumi poolt kehtestatud dokumendi vorminõuetele.TAGASI