6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 268. Järelevalve juhtimisorgani otsuste üle

(1) Kui koguduse juhtimisorgani otsus on vastuolus kirikuseadustikuga või kahjustab koguduse tegevust, võib peapiiskop, piiskop või praostkonna praost peatada selle täitmise ning nõuda selle muutmist. Sellekohane otsus tuleb teha ühe kuu jooksul, arvates käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud materjalide kättesaamisest. Peapiiskop, piiskop või praost saadab oma otsuse ärakirja kahe tööpäeva jooksul koguduse juhatusele ning vastavalt praostkonna praostile, piiskopile või peapiiskopile. Ühe kuu jooksul pärast peapiiskopi, piiskopi või praosti otsuse ärakirja saamist peab juhtimisorgan otsuse läbi vaatama. Juhtimisorgani koosoleku protokolli ärakiri saadetakse konsistooriumi kantseleisse §-s 266 sätestatud korras.
(2) Kui praostkonna praost, piiskop või peapiiskop leiab, et käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tehtud koguduse juhtimisorgani otsus on jätkuvalt vastuolus kirikuseadustikuga või kahjustab koguduse tegevust, pöördub praost, piiskop või peapiiskop kahe nädala jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud materjalide saamist kirjaliku motiveeritud taotlusega konsistooriumi poole tühistada koguduse juhtimisorgani otsus. Praost, piiskop või peapiiskop saadab ärakirja (koopia) oma taotlusest kahe tööpäeva jooksul koguduse juhatusele ning vastavalt peapiiskopile, piiskopile või praostkonna praostile. Konsistoorium peab tegema otsuse ühe kuu jooksul taotluse kättesaamisest.
(3) Konsistooriumil on õigus tühistada koguduse juhtimisorgani otsus täielikult või osaliselt. Konsistooriumi otsuse ärakiri (koopia) saadetakse koguduse juhatusele ja praostkonna praostile.TAGASI