6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 263. Protokolli ärakirja ja koopia tegemine

(1) Koosoleku protokolli ärakiri trükitakse koguduse üldplangile. Protokolli ärakiri peab vastama konsistooriumi poolt kehtestatud dokumendi vorminõuetele.
(2) Koosoleku protokolli koopia peab kujunduslikult ja tekstiliselt olema identne protokolli originaaliga.
(3) Protokolli ärakirjal (koopial) märgitakse paremasse ülanurka sõna "Ärakiri" ("Koopia"). Pärast protokollile allakirjutanud isikute nimesid protokolli lõpus märgitakse sõnad "Ärakiri õige" ("Koopia õige"), selle alla jäetakse allkirjaruum ning viimasest allapoole märgitakse ärakirja (koopia) tõestaja nimi ja ametikoht ning tõestamise kuupäev. Ärakirja (koopia) tõestab koguduse õpetaja või juhatuse esimees oma allkirjaga ja vastavalt koguduse õpetaja või koguduse pitseriga.TAGASI