5. OSA. KIRIKU JUHTIMINE

1. peatükk. Kirikukogu kodukord

§ 99. Kirikukogu kokkukutsumine
§ 100. Istungjärgud ja istungid
§ 100´. Kirikukogu istungi korraldamine tehnilise vahendi kaudu
§ 101. Avamine, rakendamine ja vaheajad
§ 102. Juhatus
§ 103. Juhatamine ja protokollimine
§ 104. Kirikukogu komisjonid
§ 105. Nõukogu moodustamine ja töökord
§ 106. Nõukogu
§ 107. Komisjonid
§ 108. Kirikukogu istungjärgu päevakord ja ajakava
§ 109. Kirikukogu aktid
§ 110. Seadusandliku või muu akti algatamine
§ 111. Päevakorraküsimuste arutamise ja otsustamise kord istungil
§ 112. Kirikuseadustiku või seaduse muutmise eelnõu lugemise kord
§ 113. Hääletamise kord
§ 114. Peapiiskopi valimise kord
§ 115. Konsistooriumi valitavate liikmete valimise kord
§ 116. Abijuhatajate ja komisjonide liikmete valimise kord
§ 117. Salajane hääletus isikuvalimistel
§ 118. Piiskopi valimise kord
§ 119. Konsistooriumi valitava liikme või piiskopi kandidaadi esitamine pärast uue peapiiskopi valimisi
§ 120. Ametisse valimise kord
§ 121. Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise kord
§ 122. Õpetusse ja liturgiasse puutuvaid küsimusi käsitlevate eelnõude kinnitamine
§ 123. Kirikukogu liikme arupärimine
§ 124. Reglementeerimata protseduurid
§ 125. Kirikukogu akti avaldamine ja jõustumine
§ 126. Kirikukogu liikme vanuse alampiir
§ 127. Kirikukogu liikme tööga seotud kulutuste katmine
§ 128. Kirikukogu liikme volituste peatumine, taastumine ja lõppemine

2. peatükk. Konsistooriumi töökorraldus


1. jagu. Üldsätted

§ 129. Konsistooriumi pädevus

2. jagu. Konsistooriumi liikmete töövaldkonnad

§ 130. Konsistooriumi liikmete tööjaotus
§ 131. Valdkonna assessori pädevus
§ 132. Kantsleri pädevus

3. jagu. Konsistooriumi tööorganid

§ 133. Konsistooriumi kantselei
§ 134. Konsistooriumi komisjoni moodustamine
§ 135. Konsistooriumi komisjoni kodukord

4. jagu. Konsistooriumi istungid

§ 136. Konsistooriumi kodukord
§ 137. Konsistooriumi istungi ettevalmistamine
§ 138. Konsistooriumi istung
§ 139. Otsuse vastuvõtmine ilma konsistooriumi istungit kokku kutsumata
§ 140. Hääletamine konsistooriumi istungil

5. jagu. Konsistooriumi aktid

§ 141. Konsistooriumi aktid
§ 142. Konsistooriumi aktide vormistamine
§ 143. Järelevalve konsistooriumi akti täitmise üle

6. jagu. Konsistooriumi istungi protokoll

§ 144. Konsistooriumi istungi protokoll

3. peatükk. Piiskopliku nõukogu ja piiskoppide kogu kodukord

§ 145. Kokkukutsumine
§ 146. Koosolekust osavõtmise õigus
§ 147. Otsuse vastuvõtmine
§ 148. Alalised komisjonid
§ 149. Õpetusse ja liturgiasse puutuvate küsimuste käsitlemine
§ 150. Usu ja kõlbluse alal tekkinud vaidluse lahendamine
§ 151. Peapiiskopi või piiskopi ametist tagandamise ettepaneku tegemine
§ 151´. Piiskoppide kogu

4. peatükk. Vaimulike konverentsi kodukord

§ 152. Liikmed
§ 153. Kodukord
§ 154. Ülesanded
§ 155. Istungi kokkukutsumine ja juhatamine
§ 156. Istungi päevakord
§ 157. Otsustusvõime
§ 158. Otsuse tegemiseks vajalik hääleenamus ja otsuse jõustumine
§ 159. Juhatus
§ 160. Töörühm
§ 161. Kirikukogu liikmed
§ 162. Isikute valimised
§ 163. Hääletamine
§ 164. Protokoll
§ 164´. Piiskopkonna moodustamine
§ 164. Piiskopkonna juhtimine

5. peatükk. Praostkonna juhtimine

§ 165. Praostkonna sinodi koosoleku kokkukutsumine
§ 166. Praostkonna sinodi koosoleku läbiviimine
§ 167. Praostkonna sinodi pädevus ja otsuste täitmine
§ 168. Praostkonna nõukogu


« tagasi