6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE

1. peatükk. Kihelkonna piiride muutmine ning koguduse asutamine, vastuvõtmine, ühinemine, jagunemine ja lõpetamine


1. jagu. Kogudus ja kihelkond

§ 169. Koguduse mõiste
§ 170. Praosti teenitava kuulutuspunkti rajamine

2. jagu. Uue koguduse asutamine

§ 171. Uue koguduse asutamise taotluse esitamine
§ 172. Arvamuste kogumine asutamistaotluse kohta
§ 173. Asutamistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile
§ 174. Konsistooriumi nõusolek uue koguduse asutamiseks
§ 175. Uue koguduse asutamise koosolek
§ 176. Koguduse juhtimisorganite valimine
§ 177. Koguduse asutamise üle otsustamine kirikukogus

3. jagu. Uue koguduse asutamine koguduse jagunemise teel

§ 178. Koguduse jagunemine
§ 179. Koguduse jagunemise taotlus
§ 180. Konsistooriumi nõusolek koguduse jagunemiseks
§ 181. Täiskogu koosolek uue koguduse asutamiseks koguduse jagunemise teel
§ 182. Koguduse juhtimisorganite valimine
§ 183. Koguduse jagunemise ning jagunemise teel loodud koguduse EELK-sse vastuvõtmise üle otsustamine kirikukogus
§ 184. Koguduse liikme astumine jagunemise teel loodud kogudusse
§ 185. Vara ja kohustuste üleminek jagunemise teel asutatud uuele kogudusele

4. jagu. Koguduste ühinemine

§ 186. Koguduste ühinemine
§ 187. Koguduste ühinemise taotlus
§ 188. Ühinemistaotluse ja arvamuste edasisaatmine konsistooriumile
§ 189. Konsistooriumi nõusolek koguduste ühinemiseks
§ 190. Koguduste ühinemise otsustamine ühinevate koguduste täiskogude poolt
§ 191. Vara ja kohustuste üleminek koguduste ühinemisel
§ 192. Koguduse liikme staatus koguduste ühinemisel
§ 193. Ühendava koguduse juhtimisorganite valimine
§ 194. Ühendatava koguduse lõpetamine ja likvideerimine
§ 195. Koguduste ühinemise ning ühinemise tõttu koguduse lõpetamise üle otsustamine kirikukogus

5. jagu. Koguduse lõpetamine

§ 196. Koguduse lõpetamine
§ 197. Koguduse lõpetamise üle otsustamine kirikukogus
§ 198. Koguduse liikme staatus koguduse likvideerimisel

6. jagu. Muud sätted

§ 199. Endise EELK koguduse taastamine
§ 200. EELK-sse mitte kuuluva koguduse vastuvõtmine EELK-sse
§ 201. Uue koguduse praostkondliku kuuluvuse määramine
§ 202. Vastuvõetud koguduse vabastamine maksudest

2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine


1. jagu. Üldsätted

§ 203. Valija
§ 204. Teenistuses oleva vaimuliku kandideerimispiirang
§ 205. Hääletamise salajasus
§ 206. Koguduse nõukogu poolt valitud ametiisiku tagasikutsumine ja uue ametiisiku valimised

2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 207. Koguduse nõukogu valimiste toimumise aeg
§ 208. Koguduse nõukogu liikme kandidaat
§ 209. Valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete arv
§ 210. Täiskogu liikmetele nõukogu valimistest teatamise kord
§ 211. Juhatuse ettevalmistused nõukogu valimisteks
§ 212. Koguduse täiskogu liikmete nimekiri
§ 213. Kandidaatide esitajad
§ 214. Kandidaadi ülesseadmine koguduse juhatuse või nõukogu poolt
§ 215. Kandidaadi ülesseadmine koguduse õpetaja poolt
§ 216. Kandidaadi ülesseadmine koguduse täiskogu liikmete poolt
§ 217. Kandidaatide registreerimine ja kandmine koondnimekirja
§ 218. Kandidaadi ülesseadmine koguduse täiskogu koosolekul
§ 219. Kandidaatide tutvustamine
§ 220. Hääletamine
§ 221. Valimissedel
§ 222. Valimissedeli kätteandmine
§ 223. Valimissedeli täitmine
§ 224. Hääletustulemuste kindlakstegemine
§ 225. Valimistulemuste kindlakstegemine
§ 226. Valitud nõukogu ametisseastumine
§ 227. Protestide esitamine
§ 228. Praostkonna või konsistooriumi esindaja järelevalve valimiste käigus
§ 229. Täiskogu koosoleku protokoll
§ 230. Nõukogu valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile
§ 231. Protesti, järelevalveprotesti, seletuse ja arvamuse läbivaatamine konsistooriumis ning täiskogu otsuse tühistamine
§ 232. Koguduse nõukogu valitud liikme volituste peatamine ja lõpetamine

3. jagu. Koguduse nõukogu valimiste erijuhud

§ 233. Koguduse nõukogu teistsugune valimiskord ja osakoguduse mõiste
§ 234. Teistsuguse valimiskorra taotlemine
§ 235. Teistsuguse valimiskorra üldised nõuded
§ 236. Koguduse nõukogu ülesannete andmine täiskogule
§ 237. Erakorraliste valimiste toimumise alused
§ 238. Erakorraliste valimiste läbiviimise kord
§ 239. Erakorralistel valimistel valitud nõukogu volituste tähtaeg

4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 240. Koguduse juhatuse koosseis
§ 241. Koguduse juhatuse liikmekandidaat
§ 242. Koguduse juhatuse valitavate liikmete valimine
§ 243. Juhatuse valimiste tulemuste teatamine konsistooriumile ja praostkonna praostile
§ 244. Juhatuse liikmeandmete esitamine registrile
§ 245. Juhatuse erakorraliste valimiste toimumise alused
§ 246. Erakorralistel valimistel valitud juhatuse volituste tähtaeg

5. jagu. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute valimised

§ 247. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni valimised
§ 248. Koguduse sinodi saadikute valimised

3. peatükk. Koguduse töö korraldamine


1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 249. Koguduse juhtimisorganid ja valitavad ametiisikud
§ 250. Koosoleku kokkukutsumise aeg
§ 251. Koosoleku kokkukutsumise teate sisu
§ 252. Koguduse juhtimisorgani koosoleku kokkukutsumine peapiiskopi või piiskopi poolt
§ 253. Koguduse juhatuse koosoleku kokkukutsumine praosti poolt
§ 254. Juhtimisorgani otsuse tegemine hääletamisega
§ 255. Koguduse juhtimisorgani töörühma töö korraldamine
§ 256. Protokollimine
§ 257. Protokollimisel kasutatav keel
§ 258. Protokollide originaalid
§ 259. Protokollide numeratsioon
§ 260. Protokolli sisu
§ 261. Protokolli lisad
§ 262. Protokolli allakirjutamine
§ 263. Protokolli ärakirja ja koopia tegemine
§ 264. Täiskogu liikmete nimekirja asendamine protokolli ärakirjas või koopias
§ 265. Juhtimisorgani koosoleku protokolli saatmine praostile
§ 266. Juhtimisorgani koosoleku protokolli saatmine konsistooriumile
§ 267. Juhtimisorgani pöördumine kiriku juhtimisorgani või ametiisiku poole
§ 268. Järelevalve juhtimisorgani otsuste üle
§ 269. Järelevalve erisused, kui koguduse õpetajaks on praostkonna praost

2. jagu. Koguduse andmekogud

§ 270. Koguduse andmekogud
§ 271. Kantslimärkmik
§ 272. Talitusraamatud
§ 273. Personaalraamat
§ 274. Isikuandmete kaitse


« tagasi