7. OSA. MAJANDUS

1. peatükk. Kiriku varad

§ 275. Kiriku vara
§ 276. Kunstilise, ajaloolise või kirikuloolise väärtusega asjad
§ 277. Vara kasutamise ja võõrandamise eritingimused
§ 278. Asja kasutuskõlbmatuks tunnistamine
§ 279. Koguduse kinnisasja või selle osa kasutada andmine ja kasutusele võtmine
§ 280. Tehingud EELK-le kuuluva kinnisasjaga ning kunstilise või ajaloolise väärtusega vallasasjaga
§ 281. Kogudusele kuuluva kinnisasja koormamine asjaõigusega või võõrandamine
§ 282. EELK poolt juriidilise isiku asutamine, reorganiseerimine, jagunemine, ühinemine ja lõpetamine
§ 283. Koguduse poolt sihtasutuse või äriühingu asutamine
§ 284. Sihtotstarbeliselt annetatud või pärandatud vara otstarbe muutmine
§ 285. Laenu käendamise või garanteerimise keeld
§ 286. Vara inventeerimine
§ 287. Vara nõudeõiguse üleminek

2. peatükk. Eelarve


1. jagu. Üldsätted

§ 288. Eelarvesüsteem
§ 289. Eelarve eesmärk
§ 290. Eelarve sisu ja tasakaal
§ 291. Eelarve täielikkus
§ 292. Eelarvepõhisus
§ 293. Universaalsuse printsiip
§ 294. Eelarveaasta
§ 295. Kulutuste tegemine, kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud
§ 296. Eelarvetesse laekuvad maksud
§ 297. Eelarve klassifikaator
§ 298. Eelarveaasta tulud ja kulud

2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 299. Konsistooriumi ja EELK eelarve eelnõu koostamine
§ 300. EELK eelarve eelnõu menetlemine kirikukogus
§ 301. EELK eelarve avaldamine ja jõustumine
§ 302. EELK eelarvest tehtud eraldise liigendamine
§ 303. EELK eelarve täitmise arvestus
§ 304. Konsistooriumi eelarvest tehtud eraldiste kasutamine
§ 305. Eelarve reserv
§ 306. Eelarvevälised sihtfondid
§ 307. Reservfondi ja eelarveväliste sihtfondide kasutamisest aruandmine
§ 308. EELK eelarve muutmine
§ 309. EELK eelarve erakorraline muutmine
§ 310. EELK eelarve täitmise aruanne
§ 310´. Majandusaasta aruanne
§ 311. Praostkonna eelarve koostamine ja vastuvõtmine
§ 312. Praostkonna eelarve täitmise arvestus
§ 313. Praostkonna eelarve täitmise aruanne
§ 314. Koguduse eelarve koostamine ja vastuvõtmine
§ 315. Koguduse eelarve täitmise arvestus
§ 316. Koguduse eelarve täitmise ja majandusaasta aruanne
§ 316´. Koguduse majandusaasta aruanne

3. jagu. Muud sätted

§ 317. Vastutus eelarve täitmise eest
§ 318. Järelevalve

3. peatükk. Maksud

§ 319. Konsistooriumi, praostkonna ja koguduse eelarvetesse tasutavad maksud
§ 320. Kirikukassamaksu tasumise kord ja tähtajad
§ 321. Kirikukassamaksu tasumisest vabastamine
§ 322. Kirikukassamaksu tasumise tähtaja pikendamine
§ 323. Teised konsistooriumi eelarvesse laekuvad maksud
§ 324. Konsistooriumi eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
§ 325. Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude, nende määra, tasumise korra ja tähtaegade määramine
§ 326. Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumisest vabastamine
§ 327. Praostkonna eelarvesse laekuva maksu tasumise tähtaja pikendamine
§ 328. Praostkonna eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
§ 329. Koguduseliikme maksude määramine
§ 330. Koguduse liikmemaks
§ 331. Koguduseliikme maksu tasumisest vabastamine
§ 332. Koguduse eelarvesse laekuvate maksude tasumise korrast ja tähtpäevadest kinnipidamise jälgimine

4. peatükk. Revideerimine


1. jagu. Üldsätted

§ 333. EELK revisjonikomisjon
§ 334. Praostkonna revisjonikomisjon või revident
§ 335. Koguduse revisjonikomisjon
§ 336. Revisjonikomisjoni esimees
§ 337. Piirangud revideerijaks olemisele
§ 338. EELK revisjoni hea tava
§ 339. Revisjonikomisjoni otsustusvõime
§ 340. Revisjonikomisjoni koosoleku protokoll
§ 341. Audiitorkontroll ja audiitori kaasamine revideerimisse
§ 342. Piirangud informatsiooni avalikustamisel

2. jagu. Korraline revideerimine

§ 343. Korraline revideerimine
§ 344. Korralise revideerimise toimumise sagedus
§ 345. Korralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine
§ 346. Majandustegevuse, raamatupidamise korralduse ja varade revideerimine
§ 347. Revisjoni aruanne
§ 348. Eelarve eelnõu kohta hinnangu andmine
§ 349. Hinnangu andmine eelarve täitmise aruande vastavuse kohta eelarvele

3. jagu. Erakorraline revideerimine

§ 350. Erakorralise revideerimise määramine
§ 351. Erakorralise revideerimise toimumisest etteteatamine ja revideerimise ettevalmistamine
§ 352. Erakorralise revideerimise sisu ja revisjoniaruanne

4. jagu. Revideerija tegevuse erijuhud

§ 353. Majanduslike vaidluste lahendamine
§ 354. Varade ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise assisteerimine

5. jagu. Aruandlus

§ 355. EELK revisjonikomisjoni aastaaruanne
§ 356. Praostkonna või koguduse revisjonikomisjoni või revidendi aruandlus

5. peatükk. Palgakorraldus

§ 357. Palgakorraldus


« tagasi