7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve


1. jagu. Üldsätted

§ 288. Eelarvesüsteem
§ 289. Eelarve eesmärk
§ 290. Eelarve sisu ja tasakaal
§ 291. Eelarve täielikkus
§ 292. Eelarvepõhisus
§ 293. Universaalsuse printsiip
§ 294. Eelarveaasta
§ 295. Kulutuste tegemine, kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud
§ 296. Eelarvetesse laekuvad maksud
§ 297. Eelarve klassifikaator
§ 298. Eelarveaasta tulud ja kulud

2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 299. Konsistooriumi ja EELK eelarve eelnõu koostamine
§ 300. EELK eelarve eelnõu menetlemine kirikukogus
§ 301. EELK eelarve avaldamine ja jõustumine
§ 302. EELK eelarvest tehtud eraldise liigendamine
§ 303. EELK eelarve täitmise arvestus
§ 304. Konsistooriumi eelarvest tehtud eraldiste kasutamine
§ 305. Eelarve reserv
§ 306. Eelarvevälised sihtfondid
§ 307. Reservfondi ja eelarveväliste sihtfondide kasutamisest aruandmine
§ 308. EELK eelarve muutmine
§ 309. EELK eelarve erakorraline muutmine
§ 310. EELK eelarve täitmise aruanne
§ 310´. Majandusaasta aruanne
§ 311. Praostkonna eelarve koostamine ja vastuvõtmine
§ 312. Praostkonna eelarve täitmise arvestus
§ 313. Praostkonna eelarve täitmise aruanne
§ 314. Koguduse eelarve koostamine ja vastuvõtmine
§ 315. Koguduse eelarve täitmise arvestus
§ 316. Koguduse eelarve täitmise ja majandusaasta aruanne
§ 316´. Koguduse majandusaasta aruanne

3. jagu. Muud sätted

§ 317. Vastutus eelarve täitmise eest
§ 318. Järelevalve


« tagasi