7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 290. Eelarve sisu ja tasakaal

(1) Eelarve koosneb eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest.
(2) Eelarveaasta kulud ei tohi ületada eelarve tulusid.
(3) Eelarve kulusid ületavad tulud kantakse üle järgmise eelarveaasta tuludesse.TAGASI