7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 310. EELK eelarve täitmise aruanne

(1) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.
(2) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.
(3) EELK eelarve täitmise aruande konsistooriumi, asutuste ja praostkondade eelarvete täitmise kohta eelarveaastal koostab kantsler ning esitab hiljemalt 1. märtsiks konsistooriumile. Pärast aruande läbivaatamist esitab konsistoorium selle revisjonikomisjonile hinnangu andmiseks hiljemalt 15. märtsiks. Aruandele lisatakse seletuskiri ja reservfondide kasutamise aruanne.
(4) Konsistoorium esitab eelarve täitmise aruande kinnitamiseks kirikukogu kevadistungjärgule, algatades sellekohase kirikukogu otsuse eelnõu. Aruandele lisatakse:
     1) seletuskiri;
     2) konsistooriumi reservfondi ja eelarveväliste sihtfondide kasutamise aruanne;
     21) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
     3) nimekiri kogudustest, kes ei tasunud eelarveaasta jooksul konsistooriumi eelarvesse laekuvaid makse, koos tasumata summa suurusega;
     31) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
     4) EELK-sse mittekuuluvate juriidiliste isikute aruanded koos seletuskirjadega konsistooriumi eelarvest saadud rahade kasutamise kohta.
     5) EELK revisjonikomisjoni hinnang aruande vastavuse kohta eelarvele.
(5) EELK äriühingud ja sihtasutused esitavad kinnisvarainvesteeringute ja teiste investeeringute aruande kantslerile hiljemalt 10. märtsil.TAGASI