7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 303. EELK eelarve täitmise arvestus

EELK eelarve täitmise arvestust korraldab kantsler, kes esitab konsistooriumile igakuiselt ja majandusnõukogule ülevaate eelarve täitmisest üks kord kvartalis.



TAGASI