7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 289. Eelarve eesmärk

(1) Eelarve eesmärk on tagada vajalike materiaalsete vahendite eraldamine EELK arengukavas kirjeldatud ning muude ülesannete täitmiseks. Eelarve koostamise aluseks on EELK arengukava ning muud kiriku õigusaktid.
(2) Eelarve sisuks on eelarveaastal laekuvate tulude ning nende arvel EELK või EELK koguduse ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks ettenähtud kulude määramine vastavalt EELK põhikirjale, kirikuseadustikule ja teistele õigusaktidele.TAGASI