7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 307. Reservfondi ja eelarveväliste sihtfondide kasutamisest aruandmine

Konsistoorium annab kirikukogule aru reservfondi ja sihtfondide kasutamisest koos eelarve täitmise aruandega.TAGASI