7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 292. Eelarvepõhisus

Eelarve on tekke- või kassapõhine. Ühte konsolideerimisgruppi kuuluvad asutused kasutavad sama eelarvepõhisust.TAGASI