7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 299. Konsistooriumi ja EELK eelarve eelnõu koostamine

(1) Hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 10. juunil määrab konsistoorium tulude ja kulude liigenduse esialgsed proportsioonid konsistooriumi eelarve eelnõus.
(2) Hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. augustiks esitatakse kantslerile taotlused eraldiste tegemiseks ja tegevustoetuse saamiseks konsistooriumi eelarvest.
(3) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.
(4) Kantsler koostab konsistooriumi eelarve eelnõu ja esitab selle konsistooriumile hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 31. augustiks.
(5) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(51) Hiljemalt eelarveaastele eelneva aasta 1. oktoobriks esitavad konsistooriumi asutused ja praostkonnad kantslerile oma eelarved.
(6) Hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 10. oktoobril kinnitab konsistoorium EELK eelarve eelnõu ning esitab selle hinnangu andmiseks EELK revisjonikomisjonile, lisades sellele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluste koondi, võrdlusandmed eelneva kolme aasta eelarve täitmise aruannete ja eelarvete põhjal ning seletuskirja.
(7) EELK revisjonikomisjon koostab arvamuse EELK eelarve eelnõu kohta ja esitab selle kirikukogu sügisistungjärgule.
(8) Konsistoorium esitab EELK eelarve eelnõu eelarveaastale eelneva aasta kirikukogu sügisistungjärgu päevakorda. Eelnõule lisatakse võrdlusandmed eelneva kolme aasta eelarve täitmise aruannete ja eelarvete põhjal ning seletuskiri.TAGASI