7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 306. Eelarvevälised sihtfondid

Konsistooriumil on õigus moodustada eelarveväliseid sihtfonde, mille kasutamise korra ja tingimused otsustab konsistoorium, küsides selleks eelnevalt majandusnõukogu kirjaliku arvamuse.TAGASI