7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 305. Eelarve reserv

(1) Konsistooriumi eelarves nähakse ette reserv, mille määraks on 1–3% konsistooriumi eelarve mahust.
(2) Eelarve reservist tehakse konsistooriumi otsusega eraldisi kuludeks, mida ei ole konsistooriumi eelarves või lisaeelarves ette nähtud.
(3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud eelarve reserv kantakse üle konsistooriumi reservfondi.TAGASI