Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Palveteemad igaks nädalapäevaks

palve_23Pühapäeval – Kristuse kirik

Täname Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest. Palume väge ja õnnistust kuulutusele, armu pühapäeva pühitsemiseks. Kanname Jumala ette vaimuliku elu uuenemise, vaimu ühtsuse ja vennaliku elu. Palume kristlike kirikute ühinemise pärast ja kõigi usklike eest meie maal. Usaldame Jumala hoolde Kirikute Maailmanõukogu, Luterliku Maailmaliidu ja kõik kristlaste ühendused.

* * *

Esmaspäeval – kiriku ülesanne maailmas

Palume evangeeliumi kuulutamise ja koguduste vaimuliku kasvamise pärast kõikides maades. Usaldame Issanda hoolde kristliku tunnistamise ja palvetame kiriku kaastööliste ettevalmistuse, evangelisatsiooni ja meditsiinilise teenimise pärast.

* * *

Teisipäeval – meie kodu; perekond ja töö

Palume Jumala juhtimist oma kodus ja perekonnas. Kanname eestpalves Jumala ette kõigi tuttavate ja töökaaslaste perekonnad. Usaldame oma töö ja õppimise Issanda juhtimise alla. Palume noorsoo, kõigi laste ja oma ristilaste eest, et nad võiksid kasvada terves vaimus.

* * *

Kolmapäeval – meie sõbrad, naabrid, tuttavad ja kõik ligimesed

Palume nende kõigi eest, kanname Jumala ette haiged ja invaliidid, lesed ja hüljatud, vangid ja vägivalla ohvrid ning kõik, kellel on muresid.

* * *

Neljapäeval – meie isamaa, kõik riigid ja valitsused

Palume rahu ja üksteisemõistmise tugevnemise eest kogu maailmas, et inimkätega tehtut ega midagi looduslikku ei kasutataks vääralt rahvaste, rasside ega ühegi inimese vastu. Kanname Jumala ette meie kodumaa. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, kõik riigid ja valitsused. Täname igapäevase leiva eest ja palume alandlikku meelt kõigi Jumala andide vastuvõtmiseks. Palume vastutustunnet kõigi loodusvarade kasutamisel ja meie elukeskkonna puhtuse hoidmisel.

* * *

Reedel – meie kirik ja kodukogudus

Täname Kristust lunastuse eest risti läbi. Palume patukahetsuse ja usulise ärkamise pärast meie kogudustes. Palume Jumala õnnistust ja ligiolu meie piiskoppidele, kirikuvalitsusele, Usuteaduse Instituudile, õpetajatele ja diakonitele. Palume oma praostkonna ja praosti eest. Palume oma koguduse õpetaja, juhatuse, laulukoori ja kõigi töötegijate eest, et Jumal annaks neile Püha Vaimu väge, tervist ja jõudu elada Tema kuulutuse järgi.

* * *

Laupäeval – tagasivaade nädalale

Täname Jumalat nende andide eest, mille osaliseks oleme lõppeval nädalal saanud, usaldame endid täielikult Tema hoolde, tunnistame Temale oma patud ja palume andeksandmist ja lepitust. Palume äravalitud rahva ärkamise pärast. Palume õnnistust pühapäevaks kõigile Sõna kuulutajatele ja kuulajatele ning palume, et meid selle Sõna kaudu valmistataks igaveseks eluks.