Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Palved kirikupühadel

palve_19 Advendiaja alguses

Püha Jumal, meie taevane Isa, meie täname Sind, et Sa oma armust oma Poja, Jeesuse Kristuse meile oled kinkinud pattudest lunastajaks ja igavese elu toojaks, ning et Ta taas tahab tulla meie südametesse, kodudesse ja kirikutesse.

Meie palume Sind Jumala Poeg, et Sa ka sellel uuel, algaval kirikuaastal meid õpetad, manitsed ja trööstid oma püha ja õndsakstegeva sõnaga ja oma armurikaste sakramentidega. maailm tasandaks teed Sulle, meie Õnnistegijale! Anna meile oma Püha Vaimu, et meie Sind siiralt oma südamesse vastu võtaksime usu ja õige eluga, Sulle surmani truuks jääksime ning viimaks igavese elukrooni päriksime! Aamen.

Tõnis Nõmmik

* * *

Jõuluõhtul

Taevane Isa, Sulle olgu kiitus ja austus igavesti, sest nõnda oled Sina maailma armastanud, et Sa oma ainusündinud Poja oled andnud ja lasknud Teda inimeseks sündida ning meie vennaks saada! Sa saatsid igavese elu meie keskele, et meie elaksime. Sa läkitasid oma valguse alla meie pimedusse, et meie saaksime valgustatud. Sa lasksid oma Poja saada vaeseks inimlapseks, et meie Sinu lasteks saaksime. Minu Issand ja Jumal, kui imeline oli Sinu tarkus ja arm, et meid ära päästa! Ma palvetan alandlikult Sinu poole Sinu Poja sõime juures. Ära põlga minu nõtra tänu ja kiitust Jeesuse Kristuse pärast! Aamen.

Thomas Kempisest

* * *

Jõulupühal

Helde Jumal ja Isa, tänust täidetud südamega laskume Sinu ette maha ja kiidame Sinu halastust ja armu, mis meid on päästnud hukatusest ja on meile avanud tee igavesele õndsusele. Sa oled meid nõnda armastanud, et Sa pole hoidnud oma ainusündinud Poega, vaid oled Ta saatnud maailma meie lunastamiseks. Lase meid Petlemma vagade karjastega vaimus tõtata sõime äärde, kus Ta vaese lapse kujul puhkab; lase meid Teda Maarja ja Joosepiga kummardada selles sõimes ja hommikumaa tarkadega Talle tuua meelepäraseid ohvreid: puhta südame kulda, harraste palvete viirukit, endataltsutamise mürri! Selleks anna meile oma tuge Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

* * *

Aasta lõpul

Psalm 90:1

Igavene, kõigeväeline Jumal ja Isa, Sina teed, et päevad lõpevad, ja peidad tulevased asjad meie eest ära. Täna annad Sa armus meile veel ühe hetke veeta ühes Sinuga. Me täname Sind selle lõppeva aasta eest, tema rõõmude ja murede eest, kõige eest, mis ta meile andnud ja mis ta meilt võtnud. Anna meile andeks meie võlad ja eksimused, kõik, mis oleme pahasti teinud ning hooletusse jätnud! Aita meid, et ükski inimene ei kannataks meie läbi, ning näita meile teed, kuidas heaks teha, mis oleme rikkunud või tegemata jätnud! Aita meid oma pattu kahetseda ja südamest üksteisele andeks anda! Tee, et saame vabaks meelehärmist selle pärast, mis on olnud, ja hirmust selle eest, mis tulemas! Ning anna, et õigesti kasutame iga uut päeva, mis Sa meile veel kingid! Sinu kätte anname kõik, mis olnud, ning usalduses Sinu armule astume üle läve sellesse, mis tulemas. Näita meile oma teed, Issand, ja juhata meid läbi aja pimeduse sellele eesmärgile, mis Sina meie maapealse elu rännakule oled seadnud! Aamen.

Oscar Krook

* * *

Uue aasta alguses

Jesaja 54:10

Igavene, kõigeväeline Isa, Sinu juures ei ole muutust ega valguse ja pimeduse vahetust. Nagu Sinu olemus, niisugune on ka Sinu südame seadus. Sinu aujärg seisab kindlalt aegade voolus ja Sinu halastusel ei ole lõppu. Võta, Issand, uuel aastal meid, meie omad ja meie rahvas oma vägeva ja helde kaitse alla! Sinu kätte usaldame oma töö, mis meil veel ees seisab, rõõmu, mis Sa annad, katsumised, mis meid ootavad, ning viimaks ka oma viimse võitluse, kui Sa selle aasta päevadest ühe meie lahkumise päevaks määrad. Aita meid, et iga päev meid Sinule lähemale viiks! Siis, kas elame, või sureme, oleme Sinu päralt. Aamen.

Samuel Stadener

* * *

Kristuse ilmumise pühal – kolmekuningapäeval

Psalm 117:1

Issand, minu Jumal, Sul ei olnud küllalt sellest, et andsid oma Poja Iisraeli kojale, Sa tegid Tema ka valguseks paganaile. Ma kiidan Sind Sinu halastuse pärast, sest ka minu esi-isad olid paganad ja Sina tõid nad oma imelise valguse juurde. Ma kiidan ja tänan Sind ka, et Sa ilmutasid oma Poja tarkadele meestele samas lihtsuses ja madaluses nagu vaestele karjastele. Issand, ma palun Sinult niisugust tarkust, et ma ei laseks ennast ära eksitada maailma au ja suuruse läbi, vaid järgiksin Sinu Sõna kui õiget tähte, kuni ma Sinu igavesse valgusse jõuan. Aamen.

Thomas Kempisest

* * *

Palvepäeval

Psalm 51:13j

Püha õiglane Jumal, meil on häbi tõsta oma silmi Sinu poole. Meie pahateod on kasvanud üle meie peade, meie süü on suur. Aga kui Sina meid oma vihas karistad, siis ära sulge mitte oma armu ust meie eest! Säästa meie rahvas, oh Issand, ja päästa tema ning ära lase oma pärisosa häbisse jääda, sest Sina oled ju halastuse Jumal! Oh Issand, pööra meid ümber, siis oleme päästetud! Purusta meie jumalavallatus ja viha ning taltsutamatus! Aita õiglus ning tõde ja vennaarmastus võidule! Kuule meid, Issand, oma kõrgesti kiidetud Poja lunastustöö ja eestpalve pärast! Aamen.

Inglise palveraamat

* * *

Suurel Neljapäeval

Johannese Ilmutusraamat 19:9

Issand Jeesus Kristus, Sa meie Õnnistegija ja Lunastaja, meie täname Sind südamest, et Sa meie heaks püha altarisakramendi oled seadnud ja selle läbi meid patuseid inimesi, kes lohutust ja rahu igatsevad, oma ihuga söödad ja verega joodad – pattude andeksandmiseks ja osaduse kinnitamiseks Sinuga ja üksteisega. Meie palume Sind, aita meil selle püha osaduse kohaselt elada ja käia ning sõna ja teoga Sind ja taevast Isa kõigest südamest rõõmsasti teenida. Anna meile ka armu, et ikka ja jälle uuesti tõsise igatsusega Sinu lauale tuleme ja sellelt uut jõudu püha ja jumalakartliku elu tarvis võtame – töös ja muredes, kiusatustes ja kannatustes – kuni me ükskord Sinu taevariigis Sinuga püha õhtusöömaaega peame ja Sind igavesti kiidame ja austame! Aamen.

EELK Agenda järgi Johan Kõpp

* * *

Suurel Reedel

Meil on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg (Kiri Heebrealastele 4,14). Oh Jumala Tall, kes ära võtad maailma patu (Johannese ev. 1,29), halasta meie peale.

Püha Õnnistegija, täna teotati Sind meie pärast, arvati kurjategijate hulka ja krooniti kibuvitsakrooniga. Sina hea Karjane, täna andsid Sa oma elu lammaste eest, Sind löödi risti ühes röövlitega ja Sinu pühad käed uuristati läbi.

Lepitaja, täna lõpetasid Sa oma töö, ja Sinu ihu pandi kaljusse raiutud hauda.

Issand Jeesus, tee täna lõpp meie uskmatusele, nõnda et ülestõusmise päeval suurest õhtusöömaajast taevas osa saaksime! Sina elad ja valitsed ühes Isa ja Püha Vaimuga, üks Jumal igavesest ajast igavesti. Aamen.

Mozarabia liturgia järgi

* * *

Kristuse ülestõusmise pühal

Pauluse 1. kiri korintlastele 15:57

Issand Jeesus Kristus, Sa Eluvürst, surma äravõitja, minu süda annab Sulle tänu Sinu aulise ülestõusmise eest. Sinu käes on surmavalla võtmed, Sina avad, ja ükski ei saa sulgeda, Sina paned lukku, ja ükski ei saa lahti teha. Ma palun Sind, Issand, aita mind Sinu ülestõusmise väge kogeda ning ära võita maailma, pattu ja surma minu sees ning kõike, mis minus salaja Sinu vastu paneb! Anna minule ja kõigile usklikele see elu, mida ihulik surm ei saa hävitada! Sinu vägevasse ja heldesse kätte annan ma oma armsad lahkunud ja kõik surijad. Meie elu on nüüd varjul Sinuga Jumalas, aga kui Sina, meie elu, avalikuks saad, jääme ka meie igavesti Sinu juurde. Kiidetud olgu Sinu püha nimi! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Taevaminemispühal

Pauluse kiri filiplastele 2:11

Jeesus Kristus, taeva ja maa Kuningas, Sind on kõigeväeline Jumal oma paremale käele ülendanud, Sina oled meile teed näidanud ja nüüd, kus Sina oled taevas, ei jäeta neid, kes Sinu omad on, kindlasti mitte väljapoole. Tõmba meid enese juurde, et otsiksime seda, mis üleval, ja viibiksime südamega Sinu juures! Tõmba meid enese järele, et meie hinged taevaliku koidu tiivad võtaksid ja igatsuses üles Sinule vastu lendaksid! Millal jõuan ma sinna, et näha saan Sinu palet ja tõusta üles Sinu Isa ja minu Isa, sinu Jumala ja minu Jumala juurde? Kui Sa tuled, Issand Jeesus, siis võta mind enese juurde! Aamen.

Johann Arndt

* * *

Nelipühal

Psalm 43:3

Kõigeväeline Püha Vaim, Sina oled minu ja kõigi ustavate lohutaja, Sina oled elava Jumala Vaim, kes Sa surnud südametele elu annad ja hinged kaduvuse elamutest Isa majasse taevas juhatad. Sina oled puhas ja laitmatu tõde, kes Sa süütad pimeduses valguse ja juhid rändaja õigele teele. Juhi siis, Sa Püha Vaim, ka minu sammu ja valitse minu meelte üle! Kinnita mind usus kõigil minu elupäevadel ja saada mind, kuni ma Jumalat palgest palgesse näen! Tee mind alaliseks külaliseks Issanda kojas ja lase mind rõõmsa meelega Teda ühes taeva kogudusega igavesti kiita! Aamen.

Philipp Melanchthon

* * *

Kolmainupühal

Psalm 145:5

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, kes Sa kogu maalima oled loonud ja meid oma näo järgi valmistanud, Sina, Jumala Poeg, kes Sa meie eest oled inimeseks saanud ja iseennast mei pattude pärast ristil ohvriks andnud. Sina, Püha Vaim, kes Sa sõna ja sakramendi läbi usklikuks teed ja pühitsed, me palume Sind, Sa ainus, igavene kõigeväeline Jumal, ärata meid oma nime tõelisele tundmisele, hoia meid õiges usus meie otsani ja tee meid oma armu läbi igavesti õndsaks, kes Sa elad ja valitsed igavesti! Aamen.

EELK Agendast

* * *

Lõikustänupühal

Psalm 34:9

Kõigeväeline Jumal, halastuse Isa, Sina jagad oma häid ande oma igavesest tarkusest kõigile, kes seda ei ole ära teeninud. Sinu arm on muutumatu, nagu vikerkaar pilvedes meile kuulutab, ja Sinu heldusest saavad osa kõik Sinu lapsed Jeesuses Kristuses. Sina ei jäta neid häbisse, kes künnavad ja külvavad oma elupõllul Sinu nimel ja usus ning lootuses Sinule. Õpeta meid Sinu ande tänuliku meele ja alandliku südamega vastu võtma ja tee meid ka raskel ajal vabaks uskmatusest ja kartlikust muretsemisest! Õnnista meie maad ja rahva tööd ja lase meid alati olla Sinu vaimulik põllumaa, et jäädes Issanda Jeesuse Kristuse sisse, kannaksime head vilja siin ajalikus elus ja võiksime Sinu igaveses taevariigis ükskord Sind õndsas valguses segamata rõõmuga kiita ja austada! Aamen.

EELK Agenda järgi Johan Kõpp

* * *

Usupuhastuspühal

Luuka evangeelium 1:52

Armas taevane Isa, anna, et Sinu sõna meie juures ning kogu maailmas selgelt ja puhtalt õpetatakse ja tee, et kõik, kes seda kuulevad, pühalt, kui Sinu lapsed, elaksid! Hoia meid, taevane Isa, nende eest, kes teisiti õpetavad ja elavad! Anna meile ja kogu Sinu kogudusele maa peal tõe Püha Vaimu, murra katki, keela ning saada eemale kõik kurjad kavatsused, nõnda et Sinu nime igal pool pühitsetakse ja Sinu riik meis täielikult võimuse saab! Kinnita ja hoia meid kindlalt oma sõnas ja usus kõigil meie elupäevadel! Sinu hea ning armulise tahtmise päralt on vägi ja au igavesti. Aamen.

Martin Luther

* * *

Hingedepäeval

Psalm 84:5

Jumal, Sinu palge ees lendavad ajastud ning rahvapõlved tulevad ja kaovad. Sina oled nende tugevus, kes maa peal töötavad ja kannatavad, nende õndsus, keda Sa oled enese juurde koju kutsunud. Sina kogud meie ümber oma ustavate tunnistajate hulga. Sulle olgu kiitus pühade suure osaduse eest! Meie mälestame kõiki, kes on õiget usuvõitlust võidelnud, kõiki, kes on surnud Sinu rahuga südames, iseäranis neid, kes meile lähedal on olnud. Pühitse meid oma armastuses, juhata meid oma valguses ja anna meile viimaks osadust ühes nendega, kes on pannud lootuse Sinule ja oma elukäigu lõpetanud! Meie kiidame Sinu püha nime ja laulame Sinule austust ühes kogu Sinu võitleva kirikuga maa peal ja Sinu hõiskava kirikuga taevas Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

John Hunter

Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad Issandas! Jah, Vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevanägemisest, sest nende teod lähevad nendega kaasa.

Johannese Ilmutusraamat 14:13

* * *

Misjonipühal

Psalm 105:1

Taevane Isa, me täname Sind, et Sina meie keskele oled oma kuningriigi rajanud ja oma kiriku ning koguduse ehitanud. Me kiidame Sind ka selle eest, et Sa oled usaldanud meile ülesande kuulutada Sinu riiki neile, kes Sind veel ei tunne. Ärata meie hulgast mehi ja naisi, kes tahavad Sinu tunnistajad olla kuni maailma otsani ja on julged ning võimelised Sinu suurt tööd edasi viima. Issand, Sina kõigi inimeste Looja ja Ärapäästja, kogu meid kõiki kokku oma armuliku ning õiglase valitsuskepi alla! Aamen.

Samuel Stadener

* * *

Piiblipühal

Püha Jumal, Sa oled ennast meile ilmutanud ja me teame: Sina hoolid meist. Me täname Sind, et Sa Jeesuses Kristuses said meie vennaks ja Lunastajaks. Me täname Sind, et Sinu Vaim puudutab meie südant ja meelt ning ühendab meid Sinuga. Me täname Sind, et Sa oled meile andnud piibliraamatu. Õpeta meid seda lugema nõnda, et prohvetite ja apostlite sõnad oleksid meile valguskiirteks igavikust, et Sinu aegumatu kutse kostaks meie kõrvu ja saadaks meie jalad elu teerajale! Lase meid näha lausete taha, taibata öeldamatut ja mõista mõeldamatut! Ava meie silmad ja lase meil näha tõe sära! Räägi meiega, et me võiksime leida rahu Sinus!

Toomas Paul

Issand Jumal, taevane Isa, Sa tahad, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetundmisele jõuaksid. Ma kiidan Sind igavesti, et Sa oled oma armsa Poja, Issanda Jeesuse Kristuse läbi oma püha, õndsakstegeva evangeeliumi andnud ja seda ka prohvetite ja apostlite läbi lasknud kallisse piibliraamatusse kirjutada. Sellest võin igapäev hingetoidust võtta, Sinu isalikku südant ära tunda ja minu hingele lohutust, õnnistust ja rahu leida. Ärata mind oma Püha Vaimu läbi, et ikka täielikumalt mõistan, missugused tarkuse ja õnnistuse varad Sinu armurikkasse sõnasse on tallele pandud. Ava minu silmad, et tunneksin ära pimeduse, mis minu maises südames võib maad võtta, ja juhi mind ikka kindlama igatsusega tungima Sinu sõna selge valguse poole. Kasvata minu janu õiguse järele, et elava vee allika juurde tulen ja sellest Sinu meelepäraseks uueks eluks jõudu ja juhatust võtan.

EELK Agendast