Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Palveid kirikus

palve_16Enne jumalateenistust

Issand Jeesus Kristus, minu ja kogu maailma Õnnistegija, Sinu sõna ja käsu peale ma tulin Sinu kotta. Anna mulle vaikne ja sõnakuulelik süda, ning vabasta mind tühistest mõtetest! Aita mind vaimus ja tões Sind kummardada ja Sinu mitmesuguste heategude eest Sind südamest kiita ning austada! Halastaja Isa, anna mulle oma Püha Vaimu, et ma Sinu sõna tähelepanelikult ja sõnakuuleliku südamega vastu võtaksin! Aita mind, Issand Jeesus, teenida Sind võitlevas koguduses, et ma ükskord ka taevases võitupühitsevas koguduses Sind võiksin igavesti kiita ja austada!

„Mõned kristlikud palved“, 1670

* * *

Pärast jumalateenistust

Armuline Jumal, taevane Isa, ma tänan Sind kõigest südamest, et Sa jälle lubasid mind Sinu sõna rikkalikult vastu võtta. Olgu minu hingel sellest rõõm! Kasvata minu usku ja lootust nii, et võiksin ütelda: Issand, Sina oled minu südame lohutus! Ja nüüd palun ma Sind, armuline Jumal, kinnita minu hinge oma rahus ja anna väge südametunnistusele! Jaga mulle oma Püha Vaimu, et ma ei oleks ainult sõna kuulaja, kes varsti unustab, vaid täitja! Aita mind, et ma Sinu hingamispäeva kurjasti ei pruugiks! Anna mulle oma õnnistust, et ma oma kutsumist igapäevases töös õigesti täidaksin, kuni ma jälle Sinu pühasse templisse saan tulla! Aga kui see on Sinu tahtmine, et see kirikuskäik peab olema viimane, siis hoia mind, armuline Jumal, kindlas usus ja lootuses, et ma siit kristlikult ja hästi võiksin lahkuda ja Sinu taevasesse templisse tulla, kus Sinu suur kogudus Sind igavesti kiidab ja austab! Aamen.

Rootsi palveraamatu järgi, 1697

* * *

Pärast armulauda

Issand, ühenda ennast minuga, nõnda kui Sa oled ütelnud, ja vii oma hea töö minu sees lõpule! Jää minu juurde, et mina oleksin Sinu ligi! Aamen.

Rootsi palveraamatu järgi, 1697

* * *

Me täname Sind, püha Isa, Sinu nime eest, mida Sa lased meie südametes elada, ning tarkuse ja usu ning surematuse eest, mis Sa Jeesuse Kristuse, oma sulase, läbi meile oled teada andnud. Au olgu Sulle igavesti! Kõigeväeline Issand, Sina oled kõik loonud oma nime pärast; Sina annad inimestele süüa ja juua, et me Sind tänaksime. Aga meile Sa andsid vaimuliku roa ja joomaaja ning igavese elu oma sulase läbi. Kõige enam täname Sind selle eest, et Sa oled vägev. Au olgu Sulle igavesti! Mõtle, Issand, oma kirikule, päästa ta kõigest kurjast ja tee ta täiuslikuks oma armastuses. Pühitse teda ja kogu ta liikmed kõige nelja ilmakaare poolt kokku oma riiki, mis Sa oled temale valmistanud, sest Sinu on vägi ja au igavesti. Aamen.

Kaheteistkümne apostli õpetusest

* * *

Armuline Jumal, taevane Isa, ma tänan Sind kõigest südamest, et Sa jälle lubasid mind Sinu sõna rikkalikult vastu võtta. Olgu minu hingel sellest rõõm! Kasvata minu usku ja lootust nii, et võiksin ütelda: Issand, Sina oled minu südame lohutus! Ja nüüd palun ma Sind, armuline Jumal, kinnita minu hinge oma rahus ja anna väge südametunnistusele! Jaga mulle oma Püha Vaimu, et ma ei oleks ainult sõna kuulaja, kes varsti unustab, vaid täitja! Aita mind, et ma Sinu hingamispäeva kurjasti ei pruugiks! Anna mulle oma õnnistust, et ma oma kutsumist igapäevases töös õigesti täidaksin, kuni ma jälle Sinu pühasse templisse saan tulla! Aga kui see on Sinu tahtmine, et see kirikuskäik peab olema viimane, siis hoia mind, armuline Jumal, kindlas usus ja lootuses, et ma siit kristlikult ja hästi võiksin lahkuda ja Sinu taevasesse templisse tulla, kus Sinu suur kogudus Sind igavesti kiidab ja austab! Aamen.

* * *

Rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, valmistagu meid kõiges heas tegema Tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on Tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.

Apostel Pauluse kirjast heebrealastele