Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Palved

Ma tahaksin näha enese vastas ennemini kümme tuhat relvastatud meest kui üht tõsist palvetajat!

Martin Luther

Foto: Pille-Riin Kalmus

Kõnelusi Jumala ja inimese vahel on kahesuguseid. Kas meie kõneleme Jumalaga või Tema kõneleb meiega. Jumalaga kõnelda tähendab palvetada. Aga kaunim ja kallim on see, kui Tema kõneleb meiega ja me võime kuulata: see, mis Temal on ütelda, lohutab palju enam kui see, mis meil on kõnelda.

Martin Luther

* * *

Õpi palvetama! Ärgu olgu sinuga nõnda, et istud omaette või pikutad pingil, lased pea langeda ning pured ja närid ennast mõtetes, muretsed ja otsid väljapääsu, mõtled ainult sellele, kui pahasti käib sinu käsi, kui kahju on sul enesest ja kui armetu inimene sa oled. Ei, tõuse üles, sa laisk, heida põlvili või tõsta käed ja silmad üles taeva poole, loe mõni psalm või Meie Isa ja kanna oma hädad Jumala ette, kaeba ja hüüa Teda appi, ka pisaratega, kui see nii peab olema!

Martin Luther

* * *

Eestpalve on and, mis antud kõigile palvetajaile, eriti neile, kes heameelega tahaksid paluda, aga seda vaevalt suudavad teha. Me püüame oma südameid ülendada palvele, aga süda ei taha kaasa tulla. Mõtted ekslevad ringi hajameelsuses, ja kui nad ka vaikimisele sunnitakse, hiilib kahtlus või kiusatus otsekohe sisse ja kisub palve, mis juba hakkas oma tiibu tõstma, jälle alla. Kui me siis väsinult ja rusutult maha istume, siirdub mõte kellelegi, kes meile lähedane ja praegu on hädas või seisab võitluses. Temale mõteldes läheb süda soojaks, me tahame tema eest palvetada, ja vaata, me suudame ka. Ja see esimene, kes tuli mõttesse, ei jää viimaseks, kui mõte muutub palveks: üksteise järel nad tulevad, inimesed, kes vajavad meie palvet. Ja kui siis teiste eest palvetamiselt pöördume tagasi enese juurde, siis märkame, kuidas kõik on muutunud, takistused kõrvaldatud, see, mis rõhus ja koormas, on ära, taevatee – avatud. Kui palvetamist ei ole, siis on vaevalt mõtet kõnelda osadusest: iga silmapilk tekiks jälle hädaoht, et sisemised ja välised tõkked astuvad vahele. Ainult eestpalve hüppab neist kõigist üle, temaga võime järgida „teekäijaid maal ja merel“. See on Issanda Jeesuse sõnade järgi (Matteuse evangeelium 5:44) osaduse säilitamiseks viimne vahend, mis alati saadaval, isegi siis, kui inimeste vaenulikkus muu osaduse nendega on võimatuks teinud. Aga kaks inimest – mees ja naine, sõber ja sõber, kes teavad, et palvetavad teineteise eest, teavad ka, et miski ei või neid tõsiselt teineteisest lahutada. Pühade osadus, milles valitseb eestpalve, teab, et surmavalla väravad ei saa tema üle võitu.

Einar Billing

 

Meie Isa palve

Meie Isa, kes Sa oled taevas! Pühitsetud olgu Sinu nimi.  Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.  Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse,  vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.  Aamen.

 

Hommikupalved

Kui sa hommikul sängist tõused, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: “Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.”
Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve. Kui sa soovid, võid veel sellise palve lisada: “Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud, ja palun Sind, et Sa ka sel päeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks Sulle meelepärane. Nõnda annan ma Sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. Olgu Sinu püha ingel mulle saatjaks, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.”
Ja siis mine rõõmsalt tööle, kui sa enne veel ühe vaimuliku laulu oled laulnud!

Ma tänan Sind, mu Jumal, armas taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind sel öösel kahju ja hädaohu eest oled hoidnud ja palun Sind, anna mulle andeks kõik minu patud ning kaitse mind täna armulikult patu, õnnetuse ja kurja eest, nõnda, et terve minu elu ja kõik minu teod oleksid Sinu meelepärast! Mina annan enda ihu ja hingega Sinu kätte, Sinu isalik arm varjaku mind! Aamen.

 

Õhtupalve

Kui sa õhtul magama heidad, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: “Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.”
Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve. Kui soovid, võid veel sellise palve lisada: “Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sel päeval oled mind armulikult hoidnud, ja palun Sind: anna mulle andeks kõik mu patud ja eksisammud! Varja mind sel ööl armulikult! Sest ma annan enese kogu ihu ja hingega ja kõik Sinu kätte. Olgu Sinu püha ingel minu juures, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.”
Ja siis heida kärmesti ja rõõmsalt puhkama.

 

Söögi- ja tänupalve

Lapsed ja pere astugu kokkupandud kätega viisakalt söögilaua juurde ning öelgu: “Kõikide silmad ootavad Sind, Issand, ja Sina annad neile nende roa omal ajal; Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.” (Psalm 145:15,16)
Pärast seda loetagu Meie Isa palve ja järgnev palve: “Issand Jumal, taevane Isa, õnnista meid ja neid Sinu ande, mida me Sinu heldusest vastu võtame, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.”

Nõnda ka pärast sööki palvetagu nad viisakalt ning kokkupandud kätega: “Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! Tänage jumalate Jumalat, kes annab kõigele lihale roa, sest Tema heldus kestab igavesti! Issandal on hea meel neist, kes Teda kardavad, kes loodavad Tema helduse peale.” (Psalm 136:1,25; 147:11)
Pärast seda loetagu Meie Isa palve ja järgnev palve: “Me täname Sind, Issand Jumal ja Isa, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kõigi Sinu heategude eest, kes Sa elad ja valitsed igavesti. Aamen.”

 

Palve enne jumalateenistust

Issand Jeesus Kristus, minu ja kogu maailma Õnnistegija, Sinu sõna ja käsu peale ma tulin Sinu kotta. Anna mulle vaikne ja sõnakuulelik süda, ning vabasta mind tühistest mõtetest! Aita mind vaimus ja tões Sind kummardada ja Sinu mitmesuguste heategude eest Sind südamest kiita ning austada! Halastaja Isa, anna mulle oma Püha Vaimu, et ma Sinu sõna tähelepanelikult ja sõnakuuleliku südamega vastu võtaksin! Aita mind, Issand Jeesus, teenida Sind võitlevas koguduses, et ma ükskord ka taevases võitupühitsevas koguduses Sind võiksin igavesti kiita ja austada!

 

Palve pärast jumalateenistust

Armuline Jumal, taevane Isa, ma tänan Sind kõigest südamest, et Sa jälle lubasid mind Sinu sõna rikkalikult vastu võtta. Olgu minu hingel sellest rõõm! Kasvata minu usku ja lootust nii, et võiksin ütelda: Issand, Sina oled minu südame lohutus! Ja nüüd palun ma Sind, armuline Jumal, kinnita minu hinge oma rahus ja anna väge südametunnistusele! Jaga mulle oma Püha Vaimu, et ma ei oleks ainult sõna kuulaja, kes varsti unustab, vaid täitja! Aita mind, et ma Sinu hingamispäeva kurjasti ei pruugiks! Anna mulle oma õnnistust, et ma oma kutsumist igapäevases töös õigesti täidaksin, kuni ma jälle Sinu pühasse templisse saan tulla! Aga kui see on Sinu tahtmine, et see kirikuskäik peab olema viimane, siis hoia mind, armuline Jumal, kindlas usus ja lootuses, et ma siit kristlikult ja hästi võiksin lahkuda ja Sinu taevasesse templisse tulla, kus Sinu suur kogudus Sind igavesti kiidab ja austab! Aamen.

 

Haiguse korral

Issand, ma ei tea, kuidas ma suudan seda kanda, mis Sa mulle peale paned, aga Sina tead seda. Tee oma armu läbi mulle see võimalikuks, mis nüüd paistab võimatu olevat! Ma jõuan ainult seda ära kannatada, mis väike ja ruttu mööda läheb, ja langen maha põrmu, kui õnnetus kaua kestab. Ütle, Issand, minu hingele, et need kannatused, mis Sa saadad, tulevad temale kasuks. Sina, Päästja ja Õnnistegija, ilmuta mulle oma armu ja aita mind kõigest läbi tungida oma nime pärast! Aamen.