Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Väike Katekismus: Usutunnistus

USUTUNNISTUS,

nagu seda pereisa oma perele lihtsaimast lihtsamal viisil peab esitama.

Esimene artikkel: Loomisest
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.

Mis see on? Vastus:
Mina usun, et Jumal on mind koos muu looduga loonud, andnud mulle ihu ja hinge, silmad, kõrvad ja kõik ihuliikmed, mõistuse ja kõik meeled ning hoiab neid siiamaani, lisaks sellele riietuse ja jalavarjud, söögi ja joogi, maja ja valdused, naise ja lapsed, põllud, kariloomad ja kogu vara; hoolitseb iga päev külluslikult selle ihu ja elu vajaduste ning peatoiduse eest, varjab kõigi ohtude eest ning hoiab ja kaitseb kõige kurja eest, ja seda kõike pelgalt isalikust jumalikust heldusest ja halastusest, sõltumata minu mis tahes teenetest ja väärilisusest. Kõige selle eest võlgnen ma tänu ja kiitust talle, selle eest teenin ma teda ja olen talle kuulekas; see on kindlasti tõsi.

Teine artikkel: Lunastusest
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.

Mis see on? Vastus:
Mina usun, et Jeesus Kristus, tõeline Jumal, kes on igavikus Isast sündinud, ja ka tõeline inimene, kes on ilmale tulnud neitsi Maarjast, on minu ISSAND, kes on lunastanud minu, hukkaläinud ja äraneetud inimese, saanud mind kätte kõigist minu pattudest, surmast ja kuradi meelevallast mitte kulla või hõbeda, vaid oma püha, kalli verega ning oma süütu kannatamise ja surmaga, selleks et ma oleksin tema päralt ja elaksin tema all tema riigis ning teeniksin teda igaveses õiguses, puhtuses ja õndsuses, nii nagu tema ise on surnuist üles tõusnud, elab ja valitseb igavesti; see on kindlasti tõsi.

Kolmas artikkel: Pühitsusest
Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Mis see on? Vastus:
Mina usun, et ma ei suuda omaenda arust või jõust Jeesusesse Kristusesse, oma Issandasse, uskuda või tema juurde tulla, vaid Püha Vaim on mind evangeeliumi läbi kutsunud, mind oma andidega valgustanud, õiges usus pühitsenud ja hoidnud, nii nagu ta kutsub, kogub, valgustab, pühitseb kõiki kristlasi maa peal ning hoiab neid Jeesuse Kristuse juures ainsas õiges usus. Nende kristlaste keskel annab ta mulle ja kõigile usklikele iga päev kõik patud heldelt andeks ning äratab viimsel päeval minu ja kõik surnud jälle üles ning kingib mulle koos teiste Kristusesse uskujatega igavese elu; see on kindlasti tõsi.