Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Väike Katekismus: Piibli kirjakohti

Loetelu mõningatest kirjakohtadest
kõigile pühadele ordudele ja seisustele, mis õpetavad ja manitsevad neid nende ametis ja teenimises.

Piiskoppidele, pastoritele ja jutlustajatele

„Ülevaataja peab olema laidetamatu: ühenaisemees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama, kes ei ole joomar ega kakleja, vaid leebe, rahupüüdlik ja rahahimuta, kes oma peret hästi juhatab ja kelle lapsed elavad alistumuses ja kogunisti väärikuses. Ta ärgu olgu ka vastpöördunu” jne. 1. kirjas Timoteosele kolmandas peatükis [2−4.6].

Millised on kristlaste kohustused oma õpetajate ja hingehoidjate ees?

Sööge ja jooge, mis teil on, „sest tööline on oma palka väärt!” Lk 10[:7]. „Issand on nõnda korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist.” 1 Kr 9[:14]. „Aga see, keda koolitatakse Sõnaga, jagagu kõike head koolitajale. Ärge eksige: Jumal ei lase ennast pilgata.” Gl 6[:6j]. „Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austuse vääriliseks, iseäranis neid, kes näevad vaeva Sõna ja õpetamisega. Pühakiri [5Ms 25:4) ütleb ju: „Ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast tallab!” Samuti: „Tööline on väärt oma palka.”” [1Tm 5:17j] „Me palume aga teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas rühmavad tööd teha ja teid Issandas juhatavad ja noomivad teid ning pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast, ja olge pika meelega kõikide vastu.” 1Ts 5[:12jj]. „Olge kuulekad oma juhatajaile ja soostuge nendega, sest nemad valvavad teie hingede eest nagu need, kes vastutavad, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, ja ei mitte ägades, sest sellest pole teil kasu.” Hb 13[:17].

Maistest valitsejatest

„Iga hing alistugu ülemate meelevallale, sest ei ole meelevalda, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad aga on Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu meelevallale, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse; sest ülemus ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, on Jumala viha poolt kättemaksjaks sellele, kes teeb paha.” Kirjas roomlastele kolmeteistkümnendas peatükis [1j.4].

Millised kohustused on alamatel valitsejate ees?

Mt 22[:21]: „Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!” Rm 13[:1.5−7]: „Iga hing alistugu ülemate meelevallale” jne. Niisiis on alistumine paratamatu, mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. „Seepärast makske teiegi maksu, sest need on Jumala ametnikud, kes just selle peale on alati valvel. Täitke kõigi vastu oma kohustused: maksu, kellele maksu; tolliraha, kellele tolliraha; kartust, kellele kartust; au, kellele au!” 1 Tm 2[2:1j]: „Ma keelitan siis kõigepealt tegema anumisi, palvetamisi, eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõikide ülemuste eest, et me võiksime elada vagusat ja vaikset elu lausa jumalakartuses ja väärikuses” jne. Tt 3[:1]: „Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimumeestele, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole” jne. 1 Pt 2[:13]: „Alistuge Issanda pärast kõigele inimlikule korrale, olgu kuningale kui kõige ülemale, olgu maavalitsejale kui tema poolt saadetule kurjategijaid karistama, heategijaid aga kiitma.”

Abielumeestele

„Nõndasamuti, mehed, elage naisega kui nõdrema astjaga usu mõistmist mööda. Osutage neile austust nagu elu armuanni kaaspärijatelegi, et teie palvetel ei oleks tõkkeid.” 1. Peetruse kirjas kolmandas peatükis [1Pe 3:7]. „Mehed, armastage naisi ja ärge kibestuge nende üle!” Kirjas koloslastele kolmandas peatükis [Kl 3:19].

Abielunaistele.

„Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele nagu ISSANDALE, nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, hüüdes teda isandaks. Teie olete saanud Saara lasteks, kui te teete head ega karda mingit hirmutamist.” 1. Peetruse kirjas kolmandas peatükis [1.6].

Vanematele

„Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, et nad ei läheks araks, vaid turgutage neid kasvatamisega ja ISSANDA manitsemisega!” Kirjas efeslastele 6. peatükis [4].

Lastele

„Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile ISSANDAS, sest see on õige! „Austa oma isa ja ema”, see on esimene käsusõna tõotusega, „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!”” Kirjas efeslastele kuuendas peatükis [1-3].

Sulastele, teenijatele, päevilistele ja töölistele jne.

„Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad kartuse ja värinaga siiras meeles nagu Kristusele, ei mitte silmapetteks nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad, mida Jumal tahab, teenides heal meelel otsekui ISSANDAT ja ei mitte nagu inimesi, teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest tasu, olgu ta ori või vaba.” [Ef 6:5-8]

Isandatele ja emandatele

„Ja teie, isandad, tehke samuti neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on isand taevas ning Tema pool ei ole mingit erapoolikust.” [Ef 6:9]

Kõigile noortele

„Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele, rüütage end alandlikkusse, sest Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et Tema teid ülendaks õigel ajal.” 1. Peetruse kirjas viiendas peatükis [5j].

Leskedele

„Kes aga on lesknaine tõeliselt ja üksi maha jäänult on lootnud Jumala peale, see jääb anuma ja palvetama ööd kui päevad. Kes aga liiderdab, see on elusalt surnud.” 1. kirjas Timoteosele viiendas peatükis [5j].

Kõigile inimestele

„Mistahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” Kirjas roomlastele kolmeteistkümnendas peatükis [Rm 13:9]. „Ja ma keelitan tegema eestpalveid kõigi inimeste eest.” 1. kirjas Timoteosele teises peatükis [1].

Sa võta märku õpitust,
see toob su kojal´ õnnistust