Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Väike Katekismus: Ristimine

PÜHA RISTIMISE SAKRAMENT,

nagu seda pereisa oma perele lihtsal viisil peab esitama.

Esiteks
Mis on ristimine? Vastus:
Ristimine ei ole ainult paljas vesi, vaid see on vesi, mis kannab Jumala käsu kuju ja on seotud Jumala Sõnaga.

Ent mis on see Jumala Sõna? Vastus:
Meie Issand Kristus ütleb Matteuse evangeeliumi viimases peatükis: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.” [Mt 28:19]

Teiseks
Mida annab ristimine või mis kasu see toob? Vastus:
See toob kaasa pattude andeksandmise, päästab surmast ja kuradist ning kingib igavese õndsuse kõigile, kes seda usuvad, mida Jumala Sõna ja tõotus ütlevad.

Mis on see Jumala Sõna ja tõotus?
Meie Issand Kristus ütleb Markuse evangeeliumi viimases peatükis: „Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.” [Mk 16:16]

Kolmandaks
Kuidas saab vesi selliseid suuri asju teha? Vastus:
Loomulikult ei tee seda vesi, vaid Jumala Sõna, mis asub vees ja on veega üks, ning usk, mis usub seda Jumala Sõna vees; sest ilma Jumala Sõnata on vesi ainult vesi ja mitte ristimine, kuid Jumala Sõnaga koos on see ristimine. See on armurikas eluvesi ja „uuestisünni pesemine Pühas Vaimus”, nagu püha Paulus kirjas Titusele kolmandas peatükis ütleb: “Uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu, keda Tema on meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi, et meie, Tema armust õigeks tehtuina, saaksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal. See sõna on ustav.” [Tt 3:5−8]

Neljandaks
Aga mida tähendab selline vette kastmine? Vastus:
See tähendab, et vana Aadam koos kõigi pattude ja kurjade himudega tuleb meis igapäevase patukahetsuse ja meeleparanduse läbi ära uputada ning surmata ja et iga päev peab veest välja tulema ja üles tõusma uus inimene, kes elaks õiguses ja puhtuses Jumala ees.

Kus on sellest kirjutatud? Vastus:
Püha Paulus ütleb kirjas roomlastele kuuendas peatükis: „Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.” [Rm 6:4]