Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Kontseptsioon

Sissejuhatus

EELK kirikukogu otsustas 29.11.2016 algatada EELK uue lauluraamatu koostamise vastavalt EELK konsistooriumi poolt heaks kiidetud lauluraamatu lähteülesandele ning teha EELK konsistooriumile ülesandeks moodustada lauluraamatukomisjon lähteülesandes kirjeldatud tegevuste elluviimiseks uue lauluraamatu koostamisel. Kirikukogu otsus tugines konsistooriumi ja piiskopliku nõukogu vastavale ettepanekule ning EELK kirikuseadustikule, kus on sätestatud, et jumalateenistusel kasutatakse ühiseks koguduselauluks kirikukogu heakskiidetud lauluraamatut ja piiskopliku nõukogu poolt kasutamiseks lubatud muid laulukogumikke (EELK kirikuseadustik § 9, lg 5). Uue lauluraamatu valmimise ja kirikukogus heakskiitmisega võetakse kõigis EELK kogudustes kirikuseadustikus ettenähtud jumalateenistustel ja kiriklikel talitustel kasutusele uus lauluraamat (EELK konsistooriumi otsus nr 121, 03.09.2019).

EELK lauluraamatukomisjon moodustati 07.02.2017 EELK konsistooriumi otsusega nr 22. Komisjoni koosseisu kuulusid Kristel Aer, Mart Jaanson, Eerik Jõks, Tuuliki Jürjo, Kristjan Luhamets, Gustav Piir, Sigrid Põld, Siret Rutiku, Tiit Salumäe, Marko Tiitus (esimees). Konsistoorium määras 11.04.2017 otsusega nr 52 komisjoni sekretäriks Maris Oidekivi-Kaufmanni. Alates 2018. aasta algusest on komisjoni sekretär Eerik Jõks, mille kohta tegi konsistoorium 06.02.2018 otsuse nr 30. Maris Oidekivi-Kaufmann jätkab komisjoni liikmena.

Komisjoni töö aluseks sai EELK konsistooriumi poolt kinnitatud ja EELK piiskopliku nõukogu poolt heaks kiidetud lauluraamatu lähteülesanne. EELK konsistoorium kinnitas lauluraamatu lähteülesande 07.06.2016 ja EELK piiskoplik nõukogu kiitis selle heaks 18.10.2016. Komisjoni üheks keskseks väljakutseks esimesel kahel tööaastal sai lauluraamatu kontseptsiooni koostamine. Vahemikus 16.5.2017 kuni 17.9.2019 on komisjon pidanud 19 koosolekut ja kontseptsiooni koostamine on nendel koosolekutel olnud üheks läbivaks teemaks. Kontseptsiooni esimene kavand kinnitati ning esitati EELK konsistooriumile arutamiseks e-hääletuse teel 21.–24.03.2019 (otsus nr 16).

Lauluraamatukomisjon võttis alates esimesest koosolekust 16.05.2017 selge suuna laiema ringi inimeste kaasamiseks lauluraamatu koostamisel. Selleks 1) korraldati fookusgrupiintervjuusid, 2) viidi läbi kaks küsitlust, 3) koguti erinevate lauluraamatute analüüse, 4) korraldati lauluraamatukonverents 26.–27.10. 2018 Tartus, 5) tutvustati kontseptsiooni kavandit 22.01.2019. vaimulike konverentsil ja 29.04.2019 kirikukogul, 6) avaldati mitmeid artikleid ja tehti raadiosaateid, 7) esitati EELK konsistooriumi 02.04.2019 otsuse nr 19 alusel kontseptsiooni esimene kavand avalikule arutelule, mille käigus püüdis komisjon kaasata diskussiooni võimalikult laia ringi spetsialiste ja koguduste liikmeid, ning 8) esitati lisaks avalikele üleskutsetele nimeline palve tagasiside saamiseks enam kui kolmekümnele vaimulikule, muusikule ja teiste relevantsete valdkondade asjatundjatele.

Tänu erinevatele kaasavatele tegevustele on juba praeguseks olemas märkimisväärne hulk inimesi (hinnanguliselt umbes 500), kes on andnud oma panuse lauluraamatu koostamisse.

Loe kogu kontseptsiooni siit:

EELK uue lauluraamatu kontseptsioon (.pdf)