Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

KLPR-st ülevõetavad laulud

EELK lauluraamatukomisjoni otsusega nr 13, 10.11.2020 on kinnitatud 400 laulu nimekiri, mis on valitud KLPR-st uude lauluraamatusse.

1. Au, kiitus olgu igavest´

2. Hoosianna, tõstke häält

3. Kuis pean vastu võtma

4. Kõige ilma õnnistus

5. Me ootame Sind, Jeesus Krist

6. Nii elevil, nii rõõmus

7. Nüüd Jumalale austuseks

8. Nüüd kiitus olgu Jumalal

9. Nüüd ole, Jeesus, kiidetud

10. Nüüd tehke kõrgeks väravad

11. Oh Jeesus Kristus, tule Sa

12. Tänu olgu Jumalal

13. Ei au, ei hiilgust otsi ma

14. Et tulge, oh lapsed

15. Helisege, jõulukellad

16. Helisegu jõulukellad

17. Hing, jõuluõnnest hõiska sa

18B. Hõisake, taevad

19. Jõuluöö, täis valgussära

20. Kuula: ingli lauluhääl

21. Kõik usklikud, tulge

22. Ma tulen taevast ülevalt

23. Neil karjastel väljal

25A. Nüüd tõusnud taeva kaunim täht

25B. Nüüd tõusnud taeva kaunim täht

26. Oh inimene, rõõmusta

27. Oh laulgem südamest

28. Oh Petlemm, väike linnake

29. Oh sa õnnistav

31A. Päästja on nüüd kingitud

32A. Püha öö

33. Ristirahvas rõõmustele

34. See on see öö

35. Siion, laula suures rõõmus

36. Su annid, kõige armu Jumal

37A. Su sõime juures seisan ma

38. Üks roosike on tõusnud

39. Aastat uut nüüd tohin ma

40. Elulaevuke on sõudnud

42. Maa on nii kaunis

43. Oh palugem ja laulgem

44. Päike jälle kaob

45. Saatjaks olgu Jeesus meil

47. Siit saadik Jumal heldesti

48. Su ette tulen palvetades

50. Ühtainust nime mina tunnen

51. Üks aasta jälle kaob

52. Aukuningas, oh Jeesus

54. Imetäht, oh Jeesuke

55. Miks tulid targad hommikust

56. Nüüd paistab meile kaunisti

57. Oh Jeesus Kristus, valgusta

58. Paganaile saagu valgus

60. Sa koidutäht, Sa minu kroon

61. Oh Jeesus, armu valgus

62. Täna on see päev, mil Maarja

63. Issand, helde üle kõige

64. Issand, oma viha sees

65. Loo puhas süda minule

66. Sina üksi jõuad päästa

67. Su poole, Jeesus, süda sõuab

68. Armas Jeesus, armastaja

69. Jeesus, Sinu risti alla

70. Jeesus, surma äravõitja

71. Kõik tulge minu juurde nüüd

72. Laulukeelil kuulutame

73. Minu süda, ärka nüüd

74. Mu Jeesus, kallis elu

75. Oh nuta oma häda

76. Päästja risti juurde ma

77. Sa meie Lepitaja

78. Sa vägev valumees

80. Ühte asja ihkan üle kõige

81. Üks süütu tall on lepitand

82. Minu hing austab (Magnificat)

83. Mu Kuningas, mu Jumal

84. Oh Kristus, Lunastaja

85. Kord rahvahulgad tervitasid

86. Kuningas on Jeesus Kristus

87. Sa ärka, ristirahvas

88. Jüngritel veel jalgu pesi

89. Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

90. Kui süda valu tunneb

91. Kõik lõpetatud

92. Mis oled Sina, armas Jeesus, teinud

94. Oh Jeesus, Sinu valu

96. See, kes ristisambas ripub

101. Au kõrges olgu Isale

102. Halleluuja! Jeesus elab

103. Halleluuja kõik nüüd laulge

105. Jeesus Kristus üles tõusnud

106. Kristus on tõusnud

107. Kristus üles tõusnud nüüd

108. Lendas ingel taevastest

109. Miks veelgi haua ääres

110. Mu Päästja võidu saanud

111. Mu süda, ärka, virgu, meel

112. Nüüd Kristus surmast tõusnud on

113. Nüüd surm on surnud

114. Nüüd tõstkem rõõmuhääli

115. Oh surmavõitja, tule Sa

116. On täna tõusnud Issand väes

117. See päev on meile saabunud

119. Võidu saanud, võidu saanud

120. Võitja, võta võidupalmid

121. Halleluuja, laulgem laulu

122. Me täna sellest mõtleme

123. Sa, Jeesus, läksid taevasse

124. Täna rõõmsad oleme

125. Üks tee viib üles õnnemaale

126. Jumal, tasast vihma anna

127. Jüngrid palves ühinesid

128. Küll palju uinumas on elu

129. Mu hinge sisse tule

131. Oh Püha Vaim, et tule Sa

132. Oh Püha Vaim, meil tule Sa

133. Oh Püha Vaim, nüüd tule Sa

134. Püha Vaim, puuduta mindki

135. Püha Vaim, Sa ainus abi

136. Sa, Püha Vaim, nüüd täida

137B. Ärka, süda, vaim ja mõte

138. Halleluuja, kõik Isale

139. Kolmainus Jumal igavest

141. Ma usun Jumalat

142. Püha, püha, püha oled, meie Looja

143. Issand olgu kiidetud

144. Meile on see päev nüüd ilmund

145. Trööstige mu kurba rahvast

148. Rändaja, jää seisatama

150. Kõik inglid taeva valguses

151. Su nimel, Issand, kõnnime

152. Jumal, suur on sinu heldus

153. Me külvasime lootuses

154. Nüüd väljal lõikus lõppenud

155. On suve ilu otsa saand

156. Tänulaulud helisege

157. Edasi, edasi

158. Ei karda meie võitlusteid

159. Jeesus, mõtle karja peale

160. Kindel me usk

161. Küll kannab kindel kalju

162. Truu ja ustav karja hoidja

163. Üks kindel linn ja varjupaik

164. Kes on seismas suurel hulgal

165. Kui ma ka teed ei tea

166. Siin lapsed armust vastu võetud

167. Eluasemeks meil olid

168. Isa, Sinu palge ette

169. Mis tunneb hing

170. Rändur, ütle, kuhu lähed

171B. Seal, kus taevas isakodu

172. See aeg on tõesti ukse ees

173. Surmavõitja, Jeesus Krist

174. Õndsad on need, kes Issandas on surnud

175. Jeruusalemm, sa püha taevalinn

176. Nüüd tõuskem patu vaevast

177. Oh ärka, usklik rahvas

179. Ärgake! nii vahid hüüdvad

181. Issand, kes Sa pühas sõnas

183. Kallis sõna, mis on antud

184. Kiitust toome, Issand, Sulle

185. Meil oma sõna kinnita

187. Oh jäta mind Su omaks

189. Su sõna, Issand, kindlaks jääb

190. Tänu, kiitust, Issand, Sulle toome

191. Valgus koidab, valgus paistab

192. Õnn, kellel Jeesus armas

193. Kirik, püha paik

194A. Mu Isa koja õue

195. Mul rõõm on tulla pühakotta

196. Nüüd rõõmupäev on meile tulnud

197. Oh Jumal, Looja, tule Sa

198. Pühakoda teiseks koduks

199. Armas Jeesus, avita

200B. Halleluuja, tahan laulda

201. Jeesus, hea Karjane

202. Jumal olgu tänatud

203. Kõrged uksed lahti minge

205. Püha vaikne rahu

206. Õnnista ja hoia

207. Armas Jeesus, rõõmuga

208. Jeesus kutsub lapsukesi

209. Jumal olgu tänatud

210. Ma olen ristitud

212. Sa oled seadnud ristimise

213. Su ette, vägev Elulooja

214. Jeesus kutsub patuseid

215. Loo puhas süda minule

216. Nüüd langeme Su palge ette

217. Oh armas Jumal, avita

218. Oh Jeesus, ülem Abimees

219. Armastus, mis igavene

220. Jeesus Kristus, Lunastaja

221. Jeesus, Sind ei jäta ma

223. Minu süda, rõõmustele

224. Mu helde Karjane, oh Jeesus

225. Sinu poole, Issand, ma

226. Anna meile rahu Sa

227. Issand, Su ees siin palves seisame

229. Ma tunnen oma Jeesust

230. Oh Isa, Sinu altarile

231. Suur Issand, Sinu palge ette

232. Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled

233. Truu Jumal, Sinu poolt jääb kindlaks

234. Igavene Isa, kuule

235. On õnnis kodu, kus suur Jumal

236. Sinu õnnistust

237. Taevane Isa, Sa käskisid ühte neid minna

238. Täis imet ja täis armu saatmist

239. Las oma sõna puhtasti

240. Meil Kristus on aluseks seatud

242. Siimon Joona, täna

244. Suurest Su armust ja heldusest täna

245. Et ärka, Vaim

246. Kui väsib üks

247. Su töö on see, oh Jeesus Krist

248. Kui armsad, vägev Kuningas

250. Oh õnnis maja

251. Sa õige koja ehitaja

252. Õnn selle elumajale

254. Ma olen võidu saanud

255. Ma rändamast nüüd tulen

257. Mu tee on käidud, koju minna

259. Peotäis ma mulda

261. Tähtede taga

262. Arm, kes Sa mind oled loonud

263. Ei ma muud siin ilmas taha

264. Ma kummardan Sind, Armuvägi

265. Ma olen Isa armu

266. Ma tõstan taeva poole silma

267. Mu Jumal, Sinu arm ja heldus

268. Mu nimi taevas kirja pandud

269. Sa ära Kristust unusta

270. Su ligi tahan olla

271. Veel armuallik keeb

272. Jeesus, minu kalju

273. Jeesus minu mõttes liigub

274. Jeesus, Sa ainuke

275. Jeesus, tule minule

276. Jeesusele laulan

277. Järgime nüüd Jeesust Kristust

278. Kõikumatu minu kalju

279. Lase ustavaks mind jääda

280. Ma tean, kes saatjaks mul

281. Ma tean, mis mina usun

282. Mu jõud, Sind tahan armastada

283. Ole minu ligi

284. Sa, Jeesus, oled eluteel

285. Usk kindel lootus üksine

286. Kes võiks küll vastu olla

287. Oh loodu, Loojat kummarda

288. Sa, Jeesus, oled käskinud

289. Sind, Jumal, tahan armastada

290. Au Jumalale, kiitus ka

291. Ei laulmast iial lakka

292. Eks mu kohus tänu teha

293. Ilusam Kristus

294. Imeline Issand

295. Issand, mu Jumal, Sind tahan ma lauluga kiita

296. Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma

297. Jehoova, Sulle tahan laulda

298. Kiida nüüd Issandat, minu süda

299. Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt

300. Mu hing, mis annad Jumalale

301. Oh anna tuhat keelt Sa mulle

302. Oh võtkem Jumalat

303. Ole ustav, Jeesu rahvas

304. See, kes mind kaitses koidu kumal

305. Suur Jumal sa

306. Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat, kiita

307. Õnnis, kes ei võta teha

309. Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga täita

312. Oh mis kaunis asi see

313. Suur ja ustav on see sõna

314. Süda seltsiks südamele

315. Eks see ole arm ja heldus

316. Jeesus, oh aita, et võimust võin saada

317. Jeesusega käia võtkem

318. Jumal, mu süda igatseb Sind

320. Ma annan oma südame

321. Mind, Elupäike, uuenda

322. Mu järel! hüüab Jeesus Krist

323. Nüüd, ristirahvas, laula sa

324. Oh Isa taevariigi sees

325. Oh meile, Issand Jeesus

326. Oh vaga Jumal, kes

327. Oh ära jäta mind

328. Rõõmusta, rõõmusta

329. Su poole, Issand, südamest

330. Tule, Jeesus, helde armutooja

331. Valmistagem, ristirahvas

332. Võitle hästi, kui sind armsast

334. Ainult päev

335. Ei lahku mina Sinust

336. Elu on kui meri

337B. Hällist hauani

338. Jeesus, Sinu juurde jääda

339A. Kalla, kallis Isa käsi

339B. Kalla, kallis Isa käsi

341B. Kui südant piinab valu

342. Mis vaevab sinu südant

344. Oh võta mind, mu Jumal

345. Oota, hing, oh oota

346. Su ette, Isa, tulen ma

347. Tugevad on Jeesu käed

348. Ei Jumal neid või jätta

349. Jumal, vägev valitseja

350. Kes Jumalat nii laseb teha

351. Kord enne ma ei teadnud

353. Kõik sündku ikka nõnda mul

354. Kõik teeb hästi Jumal

355A. Ligidal on Jumal

356. Ma tõstan silmad ülesse

357. Miks kui pagan, inimene

358. Mis Jumal teeb, on ikka hea

359. Mis see on, mis jõudu annab

360. Mu Jumal, kuis nii varjul oled

361. On õiged vaid teed, mis juhatab ta

362. Üksainus samm sa astu

363. Et Kristust vastu võtta

364. Jehoova on mu Karjane

365. Löö lõkkele, mu usu säde

366. Ma olen usus kindel, tugev

367. Nüüd vaibu, uhke meel ja mõte

369. Jeesus, Õnnistegija

372. Kuis hingvad vaikselt

375. Las ma läen, las ma läen

376. Ma olen maa peal võõras

377. Ma tahan jätta maha

378. Mu elu Kristus ise

380. Sa rändad, inimene

382. Taeva poole läheme

383. Üürike on maine elu

384. Ei mitte meile, mitte meile

385. Jumal, maa ning taeva Looja

386. Jumal, Sind me kiidame

387. Ma laulan suust ja südamest

388. Maa ja meri kiidavad

389. Su kiituseks, mu Looja

390. Suur Jumal, Sinu halastus

392A. Tänu sulle Taevaisa

392B. Tänu sulle Taevaisa

393. Kevad, sinu lävel seistes

394. Näe, õitseaeg on ligi

396B. Vaid hetke kestab suvi

397. Ma südamest ja meelest

398A. Mu süda, ärka üles

398B. Mu süda, ärka üles

399. Nüüd kuldse koiduga

402. Öö läinud mööda nüüd

404. Ju päev on läinud looja

405. Karjane, Sa valvad

406. Kolmainus Jumal, suurest väest

407. Läbi vaikse õhturahu

408. Nüüd hingvad inimesed

409. Nüüd on see päev ju lõppenud

410. Oh Issand, jää

411. Päev loojub, õhtu jõuab

413. Väsind olen, hingata

415. Õhtu jõuab jälle

416. Aasta aasta peale

418. Sünnipäevaks sinule

419. Issand, leiba õnnista

421. Issand, võõraks tulid Sa

422. Meil igapäevast leiba Sa

423. Oh Issand Jeesus, tule

425. Jeesus, meid Sa puuduta nüüd

426. Ma olen väike karjane

430. Olen Jeesu talleke

433. Taevaisa armupäike

434. Taevaisa perekonda

436. Kõik, mis ette võtad sa

439. Oma käed Sa laota

441. Oh Jeesus, Sa mu kaitseja

442. Sinu hoolde ennast annan

445. Ajamerre elujõgi

446. Jumal, Sul ligemal

448. Oh Issand, millal matkaja ma

449B. Ole ustav surmani

450B. Hoia, Jumal, Eestit

451. Isamaa kogudus, astu

452. Issand, Sa hämaral ajal

456. Oh Jumal, laota armutiivad

457. Oh tulge, Teda kummardage

459. Õnnista, Looja Vaim

460. Miks on neid, kes teiselt võtnud

462. Rahuallikaks on Jumal

463. Su rahu, Issand, täidab

465. Täis tänu Teda kummardagem

467. Jeesus, meie eel

471. Rõõmsalt rutta edasi

472. Säravaim täht

473. Keset selle elu sees

474. Litania

475. Litania – oremus universalis

476. Need kümme käsku kuulgem nüüd

477. Oh süüta Tall, oh Jeesus

478. Sind, Jumal kiidame (Te Deum)

482. Rõõm üle maa

484. Dona nobis pacem