Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Misjon

Misjon, Jumala armastusest ja päästest kõneleva sõnumi edasiandmine, on oluline osa iga kristlase ja kogu kiriku elust. On ju meie tõeliseks rikkuseks see, et leiame osaduse oma Loojaga ning et tema Poja Jeesuse Kristuse läbi on meie elul igavikuline tähendus ja vägi. Seda rõõmu ei saa hoida vaid endale. Seda tuleb jagada ning jagades muutub see mitmekordseks. Misjon on eluhoiak, mis püüab jätta kaasinimeste südamesse rõõmu ja lootuse kustumatud jäljed.

Kirik on olemas tänu Jumala armastusele, see on tema missioon –– missio Dei. Jumalal on plaan oma looduga, inimkonnaga, meie igaühega. Jumal tahab, et “kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele,” nagu kirjutab apostel Paulus Timoteusele (1Tm 2:4). Selleks on Jumal läkitanud oma Poja, et “ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu” (Jh 3:16). “Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata?” küsib apostel Paulus (Rm 10:14). See retooriline küsimus on suunatud igale kristlasele.

Nii kirik tervikuna kui ka iga usklik üksikult on haaratud Jumala päästeplaani, on kutsutud olema Kristuse tunnistajad ja kuuluma tema suhtlusvõrgustikku. Misjon on kogu kiriku ülesanne. EELK arengukava aastateks 2008-2017 sõnastab: “EELK missiooniks on täita Kristuse misjonikäsku, olles hooliv, avatud, aktiivne ja ühendav.” Seegi üleskutse on suunatud kõigile kristlastele, mitte ainult elukutselistele misjonäridele, vaimulikele või koguduste juhatuste liikmetele. Augsburgi usutunnistuse kohaselt on kirik kõigi usklike kogu.

EELK misjonitööd juhib misojonikomisjon, praktilist tegevust koordineerib EELK Misjonikeskus, mille missioon on olla kogudustele partneriks: toetada seal, kus jääb puudu kogemusest; innustada seal, kus jääb puudu julgusest; palvetada nendega, kes seda vajavad; rõõmustada rõõmsatega ning nutta nutjatega.

Iga aasta oktoobrikuu neljandal pühapäeval peetav misjonipüha kutsub kristlasi sel ajal tavapärasest tõsisemalt palvetama ja mõtlema just misjoniülesandega seonduva pärast. Sel pühapäeval kantakse kõigis kogudustes palves Jumala ette nii need, kes on tulnud Eestimaa misjonipõllule kui ka neid, kes läinud Eestist väljapoole, teisi rahvaid teenima. Kogudused osalevad korjanduses misjoni heaks.