Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Peretöö

Kirik hoolib peredest ning tegutseb nende heaks koostöös kogu ühiskonna ja mitmete partneritega. Kiriku missioon perede toetamiseks tuleneb evangeeliumist.

EELK keskse peretöö kaks peamist valdkonda on perenõustamine ning koguduste peretöö toetamine.

Perenõustamine

Kirik käib Jeesuse eeskuju järgides inimese kõrval ka siis, kui inimesel tuleb minna läbi raskuste ja kriiside.

Perenõustamisel püütakse inimestele tuge pakkuda mitmesugustel teemadel: konfliktide vähendamine, abieluprobleemide käsitlemine, põlvkondade vaheliste suhete toetamine, vanemliku liidu tugevdamine, vanemlike oskuste edendamine, vanema-lapse suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine, perekonna terve funktsioneerimise toetamine (pereliikmete muret valmistavate käitumismustrite analüüs, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine jms), perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamine, hingehoidlik töö jne.

Usuteaduse Instituudi kaudu pakutakse perenõustamise koolitust. Täienduskoolitust perenõustamise osas pakutakse ka EELK vaimulikkonnale ning Eesti pereterapeutidele pakutakse täienduskoolitust usuliste küsimuste käsitlemise ja kristlasest klientide nõustamise osas. Kõige selle sihiks on tagada usaldusväärse ja kristlikule eetikale põhineva pereteraapia kättesaadavus abivajajatele.

Koguduste peretöö toetamine

Kirik käib pere kõrval terve elukaarel, sünnist kuni surmani.

Olulisel kohal on kristlike hoiakute ja väärtuste kujundamine väikelapseeast peale, samuti perede toetamine kristliku kasvatuse osas.

Lastejumalateenistuste ülesanne on laste harjutamine kirikuruumi ja jumalateenistusel valitseva osadusliku õhkkonnaga. Noorsootöö kogudustes seisneb noorteõhtute korraldamises, erinevate palvuste läbiviimises, tihti ka noorte kasutamises erinevates ülesannetes. Noorsootöö eesmärgiks on tuua noored Jumalasõna juurde ja muuta kirik noortele harjumuspäraseks kooskäimiskohaks, kus tekib side nii koguduseelu vaimuliku poole kui ka kirikuruumi ja inimestega. – Kogudus nagu perekond!

Koguduste kaudu toimub ka diakooniatöö perede toetamiseks, mitmekesine hingehoiutöö ja talitusvestlused (ennetav töö) ning humanitaarabi (nt. riideabi Soomest).

Koostöös Evangeelse Alliansi abielutöö toimkonnaga leiavad aset mitmesugused abielu ja paarisuhtega seotud seminarid. Aastast 2014 toimub märtsis üleriigiline Kristlik Abielufestival. Kogudustele pakutakse tasuta kasutamiseks Paarisuhte Ehituskivide programmi. PE koolitajate koolituse on läbinud EELK-s mitmed vaimulikud ning EELK perekeskuse perenõustajad.

Kogudustele püüab EELK Perekeskus toeks olla veel näiteks:

 • võrgustikus toimimise ja kohaliku omavalitsusega koostöö toetamise osas.
 • ilmikute vabatahtliku tegevuse toetamisel ja koguduse peretöö arendamisel lisaressursside abil;
 • pereseminaride ja -laagrite ning eriürituste korraldamisel (nt kord aastas LNÜ perelaager, mis on suunatud eriti koguduste töötajatele);
 • pakutakse Vanemluse Ehituskivide programmi;
 • vajaduspõhise abi andmisega kogudustele;
 • eriteemade käsitlemisel ja väikerühmade juhtimisel (nt. emade tugigrupp Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses);
 • peretöö teoloogia arendamisel Eestis.

Peamised tegevussuunad on

 • Kirikulasteaedade ja -koolide tegevuse tugitöö, nt. nõustamine kohapeal, õpetajatele abi ning lisakoolitus personalile ja peredele.
 • Koostöövõimaluste parem ärakasutamine. Osalemine EELK-sisestes ja -välistes koostöövõrgustikes.
 • Riigilt, kohalikelt omavalitsustelt ja fondidelt toetuste taotlemine laste- ja noorsootööle.
 • Osadustunde suurendamine laste ja noorte ning koguduse vanemate liikmete vahel. Laste ja noorte kaasamine koguduse igapäevaellu, jumalateenistuse ettevalmistamisse ja läbiviimisse, kiriku eest hoolitsemisse jne, arvestades laste ja noorte meelelaadiga.
 • Erinevate töövaldkondade omavahelise sidususe suurendamine.
 • Infotöö sisesuunal. Parandatakse koguduseliikmete ja ühiskonna teadlikkust diakooniavaldkonnast.
 • Infotöö aitab kaasa koguduse sidususe suurendamisele ning teadvustab võimalust teenida ligimest lihtsa praktilise abi vormis. Kogutakse ja vahendatakse infot diakooniaalaste abiprogrammide kohta.
 • Uute töövaldkondade leidmine ja tegevusmeetodite kaasajastamine. Avardatakse diakoonia tegevusi ja meetodeid – muututakse ühiskonnas vajalikuks, reageerides kiiresti ja adekvaatselt ühiskonna vajadustele. Näiteks pagulasabi (nt. nõustamine ja vaimulik töö araabia keeles).
 • Kirik on valmis kriisiolukorras abi osutamiseks.
 • Kristliku kasvatuse, abielu, diakoonia jms. teemadel materjali, seminaride ning koolituste korraldamine koos erinevate partneritega.
 • Tugi visioonile, et iga EELK kogudus on peresõbralik kogudus, kus erinevad põlvkonnad austavad üksteist, et EELK liikmeskond ei kahaneks, vaid kasvaks tulevikus ning tänapäeva lapsed ja noored oleksid ka meie tuleviku kiriku liikmed, kes rajavad Jumala ja ligimeste armastust peegeldavat hoolivat ühiskonda.

EELK peretöö kasvatab kiriku sidusust enda sees ja ka välja sirutades. Oleme üks pere!