Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Piibliraamatute lühendid

VANA TESTAMENT

1Ms  . Esimene Moosese raamat
2Ms Teine Moosese raamat
3Ms Kolmas Moosese raamat
4Ms Neljas Moosese raamat
5Ms Viies Moosese raamat
Jos Joosua raamat
Km Kohtumõistjate raamat
Rt Ruti raamat
1Sm Esimene Saamueli raamat
2Sm Teine Saamueli raamat
1Kn Esimene Kuningate raamat
2Kn Teine Kuningate raamat
1Aj Esimene Ajaraamat
2Aj Teine Ajaraamat
Esr Esra raamat
Ne Nehemja raamat
Est Estri raamat
Ii Iiobi raamat
Ps Psalmid ehk Vana Testamendi Laulud
Õp Saalomoni Õpetus- e Vanasõnad
Kg Koguja raamat
Ül Saalomoni Ülemlaul e Laulude Laul
Js Jesaja raamat
Jr Jeremija raamat
Nl Jeremija Nutulaulud
Hs Hesekieli raamat
Tn Taanieli raamat
Ho Hoosea raamat
Jl Joeli raamat
Am Aamose raamat
Ob Obadja raamat
Jn Joona raamat
Mi Miika raamat
Na Nahumi raamat
Ha Habakuki raamat
Sf Sefanja raamat
Hg Haggai raamat
Sk Sakarja raamat
Ml Malaki raamat
. . . 

APOKRÜÜFID

Jdt . Juuditi raamat
Trk Saalomoni Tarkuseraamat
Tb Toobija raamat
Srk Jeesus Siiraki tarkuseraamat
Brk Baaruki raamat
1Mak Esimene Makabite raamat
2Mak Teine Makabite raamat
Erl Estri raamatu lisad
Su Susanna lugu
Bl Beel
Lm Lohemadu
As Asarja palve
Kml Kolme mehe kiituslaul
Mn Manasse palve

 

UUS TESTAMENT

Mt . Matteuse evangeelium
Mk Markuse evangeelium
Lk Luuka evangeelium
Jh Johannese evangeelium
Ap Apostlite teod
Rm Pauluse kiri roomlastele
1Kr Pauluse Esimene kiri korintlastele
2Kr Pauluse Teine kiri korintlastele
Gl Pauluse kiri galaatlastele
Ef Pauluse kiri efeslastele
Fl Pauluse kiri filiplastele
Kl Pauluse kiri koloslastele
1Ts Pauluse Esimene kiri tessalooniklastele
2Ts Pauluse Teine kiri tessalooniklastele
1Tm Pauluse Esimene kiri Timoteusele
2Tm Pauluse Teine kiri Timoteusele
Tt Pauluse kiri Tiitusele
Fm Pauluse kiri Fileemonile
Hb Kiri heebrealastele
Jk Jaakobuse kiri
1Pt Peetruse Esimene kiri
2Pt Peetruse Teine kiri
1Jh Johannese esimene kiri
2Jh Johannese teine kiri
3Jh Johannese kolmas kiri
Jd Juuda kiri
Ilm Johannese Ilmutusraamat